Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De dog was de aanvallen van het keffertje moede geworden!

Het was de Monarchie niet langer mogelijk „te volharden bij de houding van afwachtende lankmoedigheid", die zij jaren lang had volgehouden. Ze voelde den „plicht, een einde te maken aan de intriges, die een voortdurende bedreiging voor de rust in de Monarchie" vormden. V

Daarom eischte de Oostenrijkseh-Hongaarsche Regeerinar van de

Servische

dat zij in haar Officiéél Dagblad van 26 Juli de volgende verklaring zou publiceeren: . „De KoninklijkeRegeering van Servië veroordeelt de propaganda, die tegen OostenrijkHongarijewordt gevoerd,d.w:z. al de pogingen, welke tot einddoel hebben, landen die tot de Oosten rijksch-

Hongaarsche Monarchie be-

hooren, van deze los te maken, en zij

betreurt oprecht de noodlottige gevolgen van deze misdadige handelingen.

„De KoninklijkeRegeering betreurt het, dat Servische officieren en. ambtenaren hebben deelgenomen aan de bovengenoemdepropaganda en daar¬

door de betrekkingen van goede nabuurschap, waartoe de Koninklijke Regeering zich plechtig had verbonden in haar verklaring van den 31sten Maart 1909, te schande hebben gemaakt.

„De Koninklijke Regeering, die afkeurt en verwerpt elk denkbeeld van inmenging of poging tot inmenging in het lot van de bewoners van welk deel ook van Oostenrijk-Hongarije, beschouwt het als haar plicht, officieren en ambtenaren en de geheele bevolking van het

Op Leven en Dood. 5

65

Twee granaat-kartetsen, zooals het Fransche legerbestuur die voor zijn artillerie in gebruik heeft genomen.

Sluiten