Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Baron von Giesl, de Oostenrijkseh-Hongaarsche gezant te Belgrado, ontving de opdracht, met het personeel van het gezantschap Zaterdag 25 Juli, 's namiddags te 6 uur, Servië te verlaten, tenzij de Servische Regeering de eischen, in de Nota gesteld, zonder voorbehoud aannam.

Entente en Drievoudig Verbond.

Uitdagend en immoreel!

Zoo noemde de Russische Minister van Buitenlandsche Zaken, Sazonow, het optreden van Oostenrijk-Hongarije, terstond nadat hij van den tekst der Nota kennis genomen had. En vóór er — het was de 24e Juli — nog een Ministerraad gehouden was, sprak hij er van, dat Rusland in elk geval zou moeten mobiliseeren.

De in zijn Rijk zoo machtige Minister had woorden gesproken, die bij zijn Regeering weerklank vonden. Nog dienzelfden dag verscheen er in de Staatscourant de mededeeling, dat de Keizerlijke Regeering, bezorgd over de mogelijke gevolgen van de eischen, door Oostenrijk-Hongarije bij de Servische Regeering ingediend, opmerkzaam de ontwikkeling van het conflict tusschen Oostenrijk-Hongarije en Servië volgde; een conflict, waarbij Rusland niet onverschillig kon blijven.

Schotsche Hooglanders in actie met een machinegeweer.

67

Sluiten