Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Neen! Want Rusland had het officieel steun toegezegd en reeds enkele uren, vóór het antwoord was overhandigd, had de Servische Regeering de mobilisatie van het leger gelast!

Dus Oorlog?

Kroonprins Alexander en Czaar Nicolaas.

De diplomaten wisten het reeds lang, en sedert de dagen der Oostenrijkseh-Hongaarsche Nota bleef het zelfs ook voor „the man in the street" geen geheim, dat Servië op Rusland steunde.

Het telegram, dat de Kroonprins-Regent van Servië den 24en Juli aan den Czaar aller Russen zond, bewees zulks ten overvloede.

„De Oostenrijksche-Hongaarsche Regeering" — zoo luidde deze telegrafische bede om een steun met daden — „heeft gisterenavond aan de Servische Regeering een Nota overhandigd betreffende den aanslag te Serajewo. Zich bewust van zijn internationale plichten, heeft Servië, van de eerste dagen van de afschuwelijke misdaad af, verklaard, dat het die veroordeelde en dat het bereid was, op zijn grondgebied een onderzoek te openen, indien de medeplichtigheid van sommigen harer onderdanen bewezen werd in den loop van het proces, ondernomen door de Oostenrijksche autoriteiten. De eischen, vervat in de Oostenrijksche Nota, zijn echter onnoodig beleedigend voor Servië en niet in overeenstemming met zijn waardigheid als onafhankelijke Staat. Zoo eischt men van ons op hoogen toon een verklaring van de Regeering in de Staatscourant en een dagorder van den souverein aan het leger/ waarin wij den vijandigen geest tegen Oostenrijk moeten onderdrukken, tot ons zelf verwijten richtend over een misdadige zwakheid jegens onze verraderlijke practijken. Men legt ons voorts op, Oostenrijkseh-Hongaarsche ambtenaren in Servië toe te laten om met de onze aan het onderzoek deel te nemen en om toe te zien op de nakoming der andere voorwaarden, in de Nota aangegeven.

„Wij hebben een termijn van 48 uur ontvangen om dit alles te aanvaarden, bij gebreke waarvan de Oostenrijkseh-Hongaarsche Legatie Belgrado zal verlaten. Wij zijn bereid de Oostenrijkseh-Hongaarsche voorwaarden aan te nemen, welke in overeenstemming zijn met de positie van een onafhankelijken Staat, alsook die, Waarvan de aanvaarding ons door Uwe Majesteit zal worden aapgeraden; alle personen, wier deelneming aan den aanslag zal aangetoond worden, zullen streng door ons gestraft worden. Sommige der Oostenrijksche ^eischen zouden niet ingewilligd kunnen worden zonder wijziging

79

Sluiten