Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in onze wetgeving, hetgeen tijd vereischt. Men heeft ons een te korten termijn gelaten. Wij kunnen na de verstrijking van den termijn door het Oostenrijkseh-Hongaarsche leger, dat zich op onze grens samentrekt, worden aangevallen, 't Is ons onmogelijk ons te verdedigen en wij smeeken Uwe Majesteit, ons Haar hulp zoo spoedig mogelijk te verleenen. De kostelijke welwillendheid van Uwe Majesteit, die ten onzen opzichte zoo vaak gebleken is, doet ons krachtig hopen, dat ditmaal wederom onze roep zal Worden gehoord door Haar edelmoedig Slavisch hart.

„In deze moeilijke oogenblikken ben ik de tolk van de gevoelens

Een-torpedo, juist gekiekt op het oógenblik, dat hij den loop verlaat.

van het Servische volk, dat Uwe Majesteit smeekt zich wel het lot van het Koninkrijk Servië te willen aantrekken".

De zinsnede „'t Is ons onmogelijk, ons te verdedigen en wij smeeken Uwe Majesteit ons Haar hulp zoo spoedig mogelijk te verleenen", gaf wel blijk van deemoed.

Inderdaad, Servië had zich zelf in een zeer moeilijk parket gebracht. Eigen schuld, zegt één onzer goede Hollandsche spreekwoorden, plaagt den mensch het meest. En Servië's eigen schuld was het, dat de Monarchie zulke krasse eischen zond." Had het land, had de'Servische Regeering niet. bijna voortdurend getoond, dat zelfs

80

Sluiten