Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

strijdlust, hadden zij op het eilandje een prachtige stelling bezet, van waar zij de Serviërs fel bestookten en zware verliezen toebrachten. Totdat de Serviërs hun verdekte stelling ontdekten! Even toefde nog de oorlogswraak. Maar toen kwam hij, snel als de orkaan. En hij blies over het eilandje met een killen, verstijvenden adem. Bloemen werden van de teere stengels afgerukt, zwakke plantjes vaneengereten. Maar ook de krachtige jonge mannen vielen. Vergeefs, dat met den vinger aan den trekker gespeurd werd naar de scherp schietende Serviërs. Uit ontelbare niet vermoede schuilhoeken werd een vreeselijk vuur op hen gericht. Een kortstondige flikkering, schier onmerkbaar in het warme zonnelicht, en kreunend zonk weer een Kroatische strijder in de armen van den dood. Zij allen vielen, die jonge mannen. Den heldendood stierven ze voor het Vaderland

De nacht daalde neer over Belgrado. De sterren straalden met een droevigen glans over de plaatsen, waar dezen eersten dag van den oorlog zoo bloedig gestreden was.

Semlin lag in het diepste donker. Al de lichten in de woningen, zelfs die van het station,

waar de aankomst van telkens nieuwe troepen ze toch wel noodzakelijk maakten, waren gedoofd. Niets mocht den Serviërs, die getoond hadden in het bezit van een scherp oog en een vaste hand te zyn, dienen, om richting te geven aan hun aanval of verdediging. Want wederom was de strijd om den overtocht over de Save losgebroken.

Over Belgrado scheen het helle schijnsel van de zoeklichten van een Donau-monitor. En heel de Servische oever tot aan de brug over de Save lag daghelder voor

de OOgen der aanvallende Een Doodshoofd-huzaar, de schrik van het slagveld. De ri„„i„„„;;i,„„„ Duitsche 'Kroonprins staat aan het hoofd van het. korps

UOStenriJKerS. Ser doodshoofd-huzaren.

115

Sluiten