Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zou de overtocht gelukken ? Zou Belgrado in weinige uren zich aan de zegevierende Oostenrijkers overgeven? Of kwam zich bij de ontzaglijke moeilijkheden, die het aanvallende leger had te overwinnen, nog het bezwaar voegen, dat de verdedigers even machtig, zoo niet machtiger in aantal, waren ? Maar dan waren de inlichtingen, die van een bijna volkomen wegtrekken van het Servische leger uit Belgrado gewaagden, onjuist! Dit diende onderzocht.

Een Hongaarsche sleepboot-kapitein, midden in den nacht te

Semlin aangekómen, stelde zich met zijn mannen beschikbaar voor dit onderzoek. Tegeö dat de morgen aanbrak, ging het onder vollen stoom vooruit naar den Servischen oever, die vervolgens op een afstand van ongeveer 200 Meter werd gevolgd.

Plotseling! Uit de kazematten van de vesting en uit tal van andere plaatsen, waar men heel den duur van den strijd nog niets van verdedigers had bemerkt, brak een moorddadig geweervuur over het schip los.HetOostenrijksche

Hoe een brief geschreven wordt van uit het vreemde land^ leger dat in STOOte naar echtgenoote en kinderen. ° ' &

spanning den tocht

van den sleepbootkapitein volgde, zag, hoe met een dichte witte rookwolk een van de beide schoorsteenen omkipte. Er kwam rook uit het schip, zoodat men dacht, dat het in brand geraakt was, maar het gelukte de bemanning, den schoorsteen snel weder overeind te zetten. En met een grooten boog, maar veel langzamer, voer de boot nu om het groote eiland heen en vervolgens naar den Oostenrijkschen oever terug.

Door het vuur van de Serviërs waren van de 5 leden der bemanning er 2 gedood en 1 gewond.

Maar door de vermetele vaart van de sleepboot was het doel

116

Sluiten