Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de aanvallende mogendheid van de zijde van Rusland, hetzij in den vorm van actieve samenwerking, hetzij door militaire maatregelen, die den aangevallene bedreigen, mocht gesteund worden, dan treedt de in artikel 1 van dit Tractaat gestipuleerde verplichtingvan wederkeerigen bij stand met de volle krijgsmacht ook in dit geval dadelijk in werking, en de oorlogvoering van de twee hooge contractanten zal ook dan gemeenschappelijk zijn tot aan de gemeenschappelijke sluiting van den vrede.

De bepalingen van dit Tractaat — in 1914 noc' van

kracht zijnde l) — verplichtten alzoo Duitschland tot een handelend optreden, zoo Rusland zich in den tusschen Oostenrijk-Hongarije en Servië uitgebroken oorlog mengde. Aan Rusland alleen stond het, of het jongste Balkan¬

conflict plaatselijk beperkt zou blijven.

Maar Rusland kon, zooals Minister Sazonow het herhaaldelijk uitdrukte, niet meer terug. Servië moest

Onze ponton»'1!, '"«t werk.

i>it Wd.erlnixl.se]] korp.s is sjteeiaal belast niet het leggen van waterwerken in ons land. Links boren: De stukken der brui;

worden op <le rivier geroeid. Hechts boten: Overzicht van liet slaat' ; ^j.. Achter op de rivier ziet men het middenstuk van de brug- afzonderlijk samengesteld. Links beneden: liet leggen van de I' «nken. Hechts beneden: Het vasthechten van de planken.

worden geholpen. En terwijl Oostenrijk-Hongarije het bombardement van Belgrado begon en de Servische grenzen overschreed, werden reeds gedurende vier dagen groote massa's Russische troepen naar de Hongaarsche grenzen gevoerd. Maar ook noordelijker werden er troepenbewegingen opgemerkt.Aan de Oost-Pruisische grens hoopten reeds gansche legercorpsen bijeen en over alle belangrijke plaatsen aan Ruslands westgrens werd de staat van oorlog afgekondigd.

Van belang was in deze dagen de wisseling van en Czaar Nicolaas. Nadat

!) In 1882 sloot Italië zich bij het Verbond tusschen de twee Germaansche landen aan door twee Tractaten, eenerzijds met Oosten rij k-Hong-arije, anderzijds met Duitschland. In 1889 kwam het, met de verschillende Tractaten tot grondslag, tot één Tractaat van het Drievoudig Verbond. Wat juist door de. drie. Mogendheden werd overeengekomen, is tot dusver een geheim gebleven. Alleen het Tractaat van 1879 is openbaar gemaakt.

120

Vredelievend naasi elkaar, links een Hollandsehe. rechts een Duitsche grenswacht

i 9is<:h(.

\an de Nedei-I»" nlit Srens. Oefening >»et

telegrammen tusschen Keizer Wilhelm

de eerste in een telegram had gewezen op het dreigende karakter van de Russische mobilisatie en op het feit, dat hij zijn eigen

bemiddelend optreden nog steeds voortzette, antwoordde de Czaar den 31en Juli, om 2 uur 's middags, met het volgend telegram:

„Ik dank U van harte voor Uwe bemiddeling, die de hoop doet opleven, dat alles nog vreedzaam kan eindigen. Het is technisch onmogelijk onze militaire maatregelen te staken, die noodzakelijk zijn geworden door de mobilisatie van Oostenrijk. Wij zijn er zeer: ver van af een oorlog te wenschen. Zoolang de onderhandelingen met Oostenrij k over Servië voortd u ren, zullen Mijn troepen geen

121

Boomen worden omgehakt, om het geschut op te kunnen stellen.

Sluiten