Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Belfort tot Nancy. Doch* al zouden deze berichten ook onjuist zijn — Frankrijk was Ruslands bondgenoot. Zou Frankrijk, nu zijn bondgenoot ten oorlog ging, zich onzijdig houden ? Het was voor de Duitsche Regeering een open vraag. 'Maar ze wenschte zekerheid. En daarom stelde ze tegelijk met het ultimatum aan Rusland een

Ultimatum aan Frankrijk.

, V De tekst, van

dit ultimatum hetwelk de

Rijks-Kanselier telegrafisch aan den

ambassadeur te Parijs zond, luidde:

„Rusland heeft ondanks onze nog hangende bemiddelingsactieen ofschoon wij zelf geenerlei mobilisatie-maatregelen getroffen hadden, de mobilisatie van zyn gehéele leger en vloot, dus ook tegen ons, bevolen. Wij hebben daarop den toestand van dreigenden

oorlog afgekondigd, waarop de mobilisatie moet volgen, als Rusland niet binnen 12 uur alle maatregelen tegen ons en Oostenrijk staakt. De mobilisatie beteekent onvermijdelijk den oorlog. Verzoeke de Fransche Regeering te vragen, of zij in een Russisch-Duitschen oorlog neutraal wil blijven. Antwoord moet binnen 18 uren volgen. Sein onmiddellijk het uur, waarop gij de vraag hebt gesteld. De grootste spoed noodzakelijk".

124

Vuurtorens worden gebruikt om signalen aan de vloot te geven.

Sluiten