Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den oorlog uit te breiden en die bezittingen te rooven, niet zouden uitblijven!

De Europeesche Oorlog, de Wereldoorlog, de Groote Oorlog dreigde....

De Groote Oorlog uilgebroken.

Te Middernacht van den 31en Juli bevond zich de Duitsche ambassadeur te St. Petersburg in het kabinet van Minister Sazonow, aan wien hij het ultimatum der Duitsche Regeering overhandigde.

Doch Zaterdag 1 Augustus, 's middags 12 uur, toen de gestelde termijn verstreken was, had men in Berlijn nog geen antwoord. Wel bereikte den Duitschen Keizer dien dag hèt volgend, door den Czaar om 2 uur 's middags verzonden, telegram:

„Ik heb Uw telegram ontvangen. Ik begrijp, dat Gij gedwongen zijt, te mobiliseeren, maar Ik zou gaarne van U denzelfden waarborg hebben, dien Ik U gegeven heb, namelijk, dat deze maatregelen niet oorlog beteekenen, en dat Wn' zullen voortgaan met onderhandelen tot heil van onze landen en van den algemeenen vrede, die Ons zoozeer ter harte gaat. Onze langbeproefde vriendschap moët het, met Gods hulp, gelukken, bloedvergieten te voorkomen. Dringend verwacht Ik vol vertrouwen Uw antwoord".

Voor het laatst richtte zich Keizer Wilhelm nog tot den Heerscher over het groote Rusland:

„Ik dank U voor Uw telegram. Ik heb Uw Regeering gisteren den weg aangewezen, waarop de oorlog nog te vermijden is. Ofschoon Ik om een antwoord .tegen hedenmiddag had verzocht, heeft Mij tot nog toe geen telegram van Mijn ambassadeur met een antwoord van Uw Regeering bereikt. Ik ben daardoor gedwongen, Mijn leger te mobiliseeren. Een onmiddellijk, duidelijk antwoord van Uw Regeering, dat geen aanleiding kan geven tot misverstand, is het eenige middel, om onafzienbare ellende te voorkomen. Voordat Ik dit antwoord gekregen heb, ben ik tot Mijn leedwezen niet in staat, nader op Uw telegram in te gaan. Ik moet zoo ernstig mogelijk van U verlangen, dat Gij onmiddellijk Uw troepen bevel geeft, onder geene omstandigheden ook maar de geringste schending van onze grenzen te begaan".

Toen, het was 5 uur, nog steeds geen antwoord op het ultimatum was ingekomen, beval Keizer Wilhelm de mobilisatie van het geheele Duitsche leger en van de marine.

126

Sluiten