Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat daarin een afdoénde zekerheid tegen de bedreiging, welke Duitschland raakt, gevonden kan worden. Het is een eisch van zelfbehoud voor Duitschland, om dezen vijandelijken aanval te voorkomen. De Duitsche Regeering zou het daarom zeer levendig betreuren, indien België het als een daad van vijandschap tegen zich zou opnemen, dat de maatregelen der vijanden van Duitschland dit rijk verplichten uit tegenweer ook zijnerzijds Belgisch gebied te betreden.

^„Teneinde elk misverstand uit de sluiten verklaart de Duitsche Regeering het volgende:

„1. Duitschland beoogt geen enkele daad van vijandschap tegen België. Als België in den oorlog, die staat te beginnen, toestemt een welwillende neutraliteit tegenover Duitschland in acht te nemen,

dan verplicht de Duitsche Regeering zich van haar kant, bij het sluiten van den vrede, het Kb ninkrijk zijn onaf hankelij kheid en zijn bezittingen in vollen omvang te waarborgen.

„2. Duitschland verplicht zich onder bovenstaand beding het Belgisch gebied te ontruimen, zoodra de vrede gesloten is.

„3. Bij een vriendschappelijke houding van België is Duitschland bereid, in overleg met de Belgische

autoriteiten al-

' In de dagen, toen het ook voor België spannen ging, konden de

les Wat VOOr ZÜn 1 Belgische Kroonprins en zijn broeder zich niet op de straten der

J hoofdstad vertooneh, of terstond werden ze door een van alle

troenen llOOdi°' kanten toegestroomde enthousiaste menigte omringd, die hen als " & een lijfwacht volgen bleef.

141

Sluiten