Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kennis gebracht zijn, aan te nemen, de eer van de natie opofferen en terzelfdertijd haar plichten tegenover Europa ontrouw worden.

„Gedachtig aan de rol, die België sedert meer dan 80 jaar speelt in de wereldbeschaving, weigert zij te gelooven, dat de onafhankelijkheid van België slechts zou bewaard kunnen worden tegen den prijs van de schending zijner neutraliteit.

„Indien zij in deze hoop teleurgesteld werd, is de Belgische Regeering vast besloten met alle middelen, welke in haar macht staan, eiken aanslag op haar recht af te weren".

Het was ontegenzeggelijk fiere taal, die hier'de Regeering van het kleine België deed hooren. Ze trad den machtigen nabuur onbevreesd tegemoet, vastbesloten, naar ze zei, de eer des lands en zijn

onzijdigheid met alle middelen te verdedigen.

't Is waar, België mocht en kon rekenen op den steun van

Frankrijk en Engeland, die — evenals Duitschland — 's lands onafhankelijkheid en neutraliteit hadden gegarandeerd.

Dit bleek reeds den 3en

Augustus, toen

de Fransche Regeering die der Belgen de hulp van vijf Fransche legercorpsen aanbood, en Minister Grey den Belgischen gezant te Londen verzekerde, dat schending der Belgische neutraliteit een oorlog met Duitschiand zou tengevolge hebben.

De Belgische Regeering dankte voor den aangeboden Franschén steun, maar wees dien voorloopig af, ongetwijfeld nog de hoop koesterend, dat langs diplomatieken weg het dreigend oorlogsgevaar kon worden afgewend.

Dat bewees het telegram, 't welk Koning Albert dienzelfden dag tot den Engelschen Koning richtte:

„Mij de talrijke bewijzen van. vriendschap van Uwe Majesteit en van Hare voorgangers, de vriendschappelijke houding van Engeland in 1870, en het bewijs van sympathie, dat Zij nog juist ons gaf,

144

Koning George van Engeland hield vóór den Grooten Oorlog meer dan eens een wapenschouw over de Fransche matrozen.

Sluiten