Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertrouwen in onze toekomst. Een land, dat zich verdedigt, dwingt eerbied aan allen af en vergaat niet. God zal met ons zijn."

De Regeering van België was waakzaam geweest — het leger was het ook.

Elf uur in den nacht van den 3en op den 4en Augustus, vóór dus nog inderdaad de Oorlog was uitgebroken, meende een bij de Maasbrug te Visé op wacht staande soldaat der Belgische genie in de verte de pinhelmen van naderende Duitschers te zien. Onmiddellijk maakte hij alarm en plotseling....

.... en bijna gelijktijdig werd ook de brug over de Maas bij Argenteau door de ontploffing eener dynamietmijn, die de Belgische soldaten hadden aangebracht, voor een groot deel vernield....

Een geweldige vuurzuil spatte omhoog. De aarde dreunde wijd en zijd onder het geweld der ontploffing, die het schoone bouwwerk over de Maas voor een deel vernielde en de verbinding tusschen de beide rivieroevers verbrak.

En bijna gelijktijdig werd ook de brug over de Maas bij Argenteau door de ontploffing eener dynamiet-mijn, die de Belgische soldaten hadden aangebracht, voor een groot deel vernield.

• De soldaat was te voorbarig geweest; hij had zich vergist. Maar het voorgevallene toonde, dat het leger gereed was, om naar de gegeven bevelen te handelen.

Toen des anderen daags inderdaad de Duitsche inval plaats

164

Sluiten