Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die het gevolg van dezen verschrikkelijken strijd zou zijn; maar uitblijven kón hij niet.

De staven der Europeesche legers, die dezen oorlog jaren van te voren' hadden voorzien, hadden zich natuurlijkerwijs op alles voorbereid. Vooral aan Duitsche zijde was bij die voorbereiding tot op de kleinste bijzonderheden gelet. En uit de geschiedenis van het begin van dezen oorlog is gebleken, dat de inval in België reeds sinds jaren tot de mogelijkheden was gerekend en derhalve óók voorbereid.

Ja.... België zélf wist, dat de militaire schrijvers der laatste jaren, die, sprekend over den toekomst-oorlog, immer de schending van 's lands neutraliteit hadden voorop gezet, getoond hadden een juisten blik op den toestand te bezitten, 's Konings oom, Koning Carol van Rumenië, had immers in Juli 1912 de ernstige waarschuwing doen hooren: „Ik geef België den vriendenraad, zijn zelfverdediging ernstig voor te bereiden, want het mirakel van 1870, toen België ongedeerd bleef tusschen de twee vijandelijke legers, zal zich niet meer verwezenlijke n".

Daarom had eenige maanden later de Belgische Minister van Oorlog er bij de Volksvertegenwoordiging op aangedrongen, zoowel naar de Fransche als naar de Duitsche zijde zich waakzaam te toonen. Naar de Duitsche zijde, omdat de laatste legeruitbreiding in dat land, gepaard met de wetenschap, dat in minder dan 24 uren zich minstens 50.000 Duitsche soldaten op Belgisch grondgebied zouden kunnen bevinden, inderdaad onrust moest verwekken — naar de Fransche zijde, omdat tegen, de Belgische zuidergrens nieuwe forten waren gebouwd en de Regeering der Republiek het aantal regimenten cavalerie en infanterie had vermeerderd.

Maar waarborgde het Tractaat van 1839 dan niet de neutraliteit en onzijdigheid van België?

Die waarborg was verdwenen, sinds Engeland en Duitschland niet meer Frankrijk als een gemeenschappelijken vijand beschouwden. Het Tractaat, dat België's onzijdigheid garandeerde, was niet een maatregel, ten bate van België getroffen, maar een voorzichtigheidsmaatregel, ten behoeve van Engeland en Pruisen tegen Frankrijk genomen.*)

' ') Aldus de oud-Minister van Oorlog Colijn in zijn belangrijke studie „Over den volkerenkrijg".

In deze brochure schreef deze militaire deskundige, die daarenboven ook een tot oordeel en bevoegd staatsman genoemd mag worden, dat de toestanden in Europa zich sinds het sluiten van het Belgische Garantie-Traetaat ten eenenmale gewijzigd hadden. En het was dan ook beter geweest, oordeelde hij, dat men kortweg dit Tractaat had ingetrokken.

Hij herinnerde voorts aan de uitspraak van den bekenden Engelschen

167

Sluiten