Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De gewonde Duitschers roemden de voorkomendheid en de gastvrijheid der Maastrichtenaren, die het hun aan niets deden ontbreken.

En slechts onder zeer bijzondere omstandigheden kan een volksoorlog belangrijke voordeelen aanbrengen. Meestal sleept zij steeds gevoelige nadeelen met zich mee. Zoodra toch de bevolking zelf aan den krijg deelneemt, de aanvaller dus in eiken burger een vijand moet zien, is een terugkeer tot de vroegere wijze van oorlogvoeren met al hare gruwelen onvermijdelijk. Het geheele land wordt in een woestenij veranderd, de welvaart der burgers wordt geheel te gronde gericht en het lijdt geen twijfel, of ook in moreel opzicht zullen de naweeën van den volksoorlog zich nog geruimen tijd doen gevoelen.])

Zelfs; al stelt men de vraag, of de Duitsch6 legeraanvoerders niet beter hadden gedaan, zoo ze alleen de franc-tireürs hadden gestraft in stee van soms geheele stedenwijken te doen verwoesten, dan toch moet erkend, dat het Belgische volk veel jammer en ellende had kunnen voorkomen, zoo het zich van inmenging in den strijd had onthouden.

») Zoo oordeelde generaal-majoor Plantenga in zijn boven aangehaald werk.

173

Sluiten