Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hitte ijlende klanken uifötooten en ontoerekenbare daden plegen Wat moést de Duitscher doen tegenover deze franc-tireurs? „Zoodra de bevolking zelf aan den krijg deelneemt, de aanvaller dus in eiken burger een vijand moet zien, is een terugkeer tot de vroegere wijze van oorlogvoeren met al hare gruwelen onvermijdelijk!"

Toen daar in den middag van den 4en Augustus op de voorposten van het Duitsche Maasleger in Berneau, een dorpje even oostelijk van Visé gelegen, door de burgers van uit hunne huizen, van de daken, door de vensters als razenden werd geschoten....' toen daar een achttienjarig meisje een revolver te voorschijn trok

te meer onmisbaar voor het oorlogsbedrijf. zooveel

en een officier neervelde.... was het te verwonderen, dat toen de Duitschers uit zelfverdediging eenerzijds en ter waarschuwing anderzijds ook op deze tot vijanden geworden burgers losbrandden ?.... Was het lot van het meisje, dat vóór ze in haar huis kon vluchten, door een uhlanenpatrouille omver werd gereden, waarna haar woning

in brand werd gestoken, niet te voorzien?

'Toen de Waalsche boeren, woedend over de hulp, die het Nederlandsche Roode Kruis van uit Maastricht ook aan de Duitsche gewonden verleende, daarom zoowel de Nederlandsche ' als de Duitsche zieken-auto's beschoten.... moésten toen niet de escortes

181

Sluiten