Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich zijn revolver. Inderdaad, hij doodde enkele vijanden, maar na

slechts een paar schreden viel ook hij

Doch voorvallen als deze — ja zelfs ook de strijd bij de verwoeste brug van Visé — waren slechts een inleiding tot de groote en geweldige worsteling, die voor en om de forten van de Stelling Luik zou plaats grijpen.

De ral Tan Luik.

• Een waarlijk ontzagwekkend volhardingsvermogen was van den beginne het kenmerk der strijdende Duitschers. Luik móest immers genomen worden!

Of dan ook bij Visé en verder naar het Noorden hun pogingen, om over de Maas te komen, drie-, vier maal faalden, omdat telkens weder door het wèlgericht geschutvuur der Luiksche forten de Duitsche ponton-bruggen werden stukgeschoten; of bij deze pogingen niet tien, niet honderd, maar meer, veel meer manschappen het leven lieten en tien-maal. zooveel jonge, sterke soldaten bloedend en verminkt ter neer stortten telkens opnieuw ging het voorwaarts onder den dichten kogelregen der Belgische scherpschutters en het moordend granaatvuur der forten.

En reeds den 5en Augustus gelukte het aan de Duitsche kunst van oorlogvoeren en aan de volhardende, den krijgsmansdood niet vreezende Duitsche krijgers, den overtocht over de Maas te forceeren.

Het gebeurde noordelijk van Visé, bij Lixhe, niet ver van de Nederlandsche grens.

's Morgens om zes uur trad het Duitsche korps pontonniers naar voren. Het waren allen flinke kerels. Vastberadenheid stond op hun gelaat te lezen en uit de zekerheid hunner bewegingen viel op te maken, dat zij niet tevergeefs den langen en zwaren militairen oefenings-tijd hadden doorgemaakt.

Onderwijl zij zich gereed maakten, voor den van hen ge vraagden arbeid, bereidden hun kameraden zich voor, om den verwachten tegenstand der Belgen het hoofd te bieden. Mitrailleurs1), van afstand

») Mitrailleur is de naam van een machine-geweer met slechts één loop.

De Duitschers gebruiken vooral het fabrikaat van Krupp; de Oostenrijkers dat van Skoda; de Franschen en Belgen dat van Maxim; de Engelschen dat van Hotchkiss.

Als zulk een geweer eenmaal in werking is gesteld, volgen de schoten elkander schier onafgebroken op. Tot afkoeling van den loop wordt water gebruikt, dat na een 1000 schoten als stoom ontwijkt en dan moet aangevuld worden. De patronen zitten in banden, die in de machine afrollen met een snelheid van ongeveer 500 schoten per minuut. Voor de bediening is één man voldoende,

196

Sluiten