Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ze den toeleg doorzagen, snelden uit alle deelen van het gebouw toe, drongen steeds dichter op de vermetele indringers aan. De Duitschers, vastbesloten hun leven zoo duur mogelijk te verkoopen, wisten van geen wijken, dachten niet aan overgave. Een prikkelende kruitdamp vulde de kamer, bloed kleurde het tapijt en spatte op tegen de wanden .... Eén

voor één vielen ze, deze Duitsche mannen-van-dedaad, stervend nog hun liefde uitend voor hun land en hun Keizer!

(ioneraal Léman, op wien de aanslag gemunt was. nam aan den strijd geen deel. Zijn officieren, niet wetend, hoe sterk de vijand was, dwongen hem, deze gevaarlijke plaats te verlaten. Door den tuin en over een schutting ontkwam hij naar ëen veiliger plek ....

Ze hadden hun doel niet bereikt, deze Duitschers. Generaal Léman bleef in leven en vrij zij moesten hun leven laten.

Toch bereikten ze, dat overal, waar hun daad ruchtbaar werd, het leger, waarvan zij deel hadden uitgemaakt, niet als een willooze massa maar als een verzameling van willende menschen werd beschouwd.

Deze „willende menschen" bedoelden geen moord. Hun daad — in den

moord. Hun daad — in den oorlog geoorloofd — was er een van zeldzame heldhaftigheid en moed....

l.llmgs werden nu eeuige k/moimen 11; slel11ng gel>rarnr • , -i<S|,, ■ i'.en oógenblik van herekonmtr nog en toen ... suizelde de eerste granaat door de lucht, om boven Lui» »* geweld uiteen Ie spatten ... (jiag. '217),

Ook huiten de stad verrichtten dezen tien Augustus Duitsche soldaten wonderen van dapperheid. Steeds drongen ze op. Gfeen kogelregen zoo dicht, of zij bleven stormen. Onweerstaanbaar was

216

hun aanval en — tusschen de forten Êvegnée en Fléron — werd, zij het dan ook ten koste van zware verliezen, loopgraaf na loopgraaf genomen. Ja, zóó nabij elkander waren daar ten slotte de twee vijandelijke machten, dat de kanonnen van Evegnée en Fléron, die tot dusver de kloeke verdediging der Belgen hadden ondersteund,

het vuren staakten, omdat

anders met den vijand ook de zonen des lands zouden getroffen worden.

De Duitschers juichten, toen de twee forten zwegen. Dat was het begin, der overwinning! De voortzetting zou en moest volgen!

IJlings werden nu eenige kanonnen in stellinggebracht tegen de stad. Een oógenblik van berekening nog en toen

suizelde de eerste granaat door de lucht, om boven Luik met vreeselijk geweld uiteen te spatten. Het onheil was over Luik gekomen!

Daar floot een tweede

granaat door de lucht

wéér een en nogmaals

ze waren allengs niet

meer te tellen.

Wél vreeselijk was dat geweld dier kanonnade! Eerst dat angst-aanjagend fluitend huilen der voortgierende bommen en dan een slag als van den don■der,die „versmoort" in het voorwerp, dat hij treft, gevolgen! Een huis op den

Een OmronnliV irnn horoloni,,^ „r,™

Maar vreeselijkcr nog' waren de

hoek van den Quai des Pêeheurs, door een granaat getroffen, stond een oógenblik later in lichte laaie: andere huizen werden door de met een ontzettende kracht ontploffende projectielen geheel of grootendeels vernield; groote verwoestingen werden aangericht in het Hop i tal de Bavière, in een der stations, in het militair gasthuis

217

Sluiten