Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daar drong het geluid der ontzettende ontploffingen tot hen door; ook daar bereikte hen de dood uit de ïucht....

Twaalf malen herhaalde de man in de mand de eenvoudige beweging, die zooveel onheils ten gevolge had; twaalf malen werd de nachtelijke stilte op een niet-te-beschrijven vreeselijke en wreede wijze verstoord; twaalf malen stegen rook en vlammen op van de aarde.... Toen verdween de Zeppelin weer in oostelijke richting naar het land, waar de oude bouwmeester van dit schip, de geniale

verwezenlij ker van één der stoutste droomen van den even genialen Fransehman in spanning den uitslag van dezen tocht verbeidde.

En trotsch was hij, toen hij vernam, hoe door zijn uitvinding de zaak van zijn land en volk was gediend.

Maar voor Luik en de Luikenaren was geen nacht ooit zoo verschrikkelijk als die, waarin het Zeppelin-luchtschip verwoesting en dood op de aarde beneden aanstichtte.

De 7e Augustus brak

aan.

Hadden in den nacht de kanonnen der Duitschers gezwegen, in het vroege morgenuur be¬

gonnen zij weder hun dreunenden morgenzang. Nu op de citadel richtte zich het meest hun vuur. En dit gebouw, meereeën soldatenverblijf dan een fort, moest door de Belgische soldaten worden ontruimd. Zoo ze het langer bezet gehouden hadden, zouden de mannen onder puin en steenen begraven zijn. En ieder Belgisch soldaten-leven was immers zoo kostbaar voor het kleine land!

') Graaf von Zeppelin, de Duitsche „luchtgraaf ", en Jules Verne, de Fransehman, die in zijn „Robur de Veroveraar" de macht van het luchtschip uitbeeldde.

224

Het „gedecoreerde standbeeld" van de stad Luik op

de Cinquentaire te Brussel. De stad' Luik werd door den President der Fransche Republiek gedecoreerd met het Legioen van Eer.

v

Sluiten