Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunnen uithouden, ook al was ze nog tienmaal sterker dan de fortengordel van Luik genoemd kon worden.

Den 15en Augustus kwam het einde. Teruggekeerd op Loncin, besloot generaal Léman daar den Duitscher te keeren of te sterven. Toen de schoten der Duitsche artillerie meer dan het grootste deel zijner kanonniers hadden gedood, hielp hij zelf de resten van het geschut bedienen. Dag en nacht ging hij zijn handvol manschappen

voor. Maar zienderhand verloor hij Toen, in het uiterste uur,

deed hij de laatste drie kanonnen, welke nog bruikbaar waren, vernagelen en gaf daarna last, den brand in de kruitkamer te werpen ....

Met de honderd manschappen, die nog overgebleven waren, wilde hij trachten, zich vechtende terug te trekken. De brandende begeerte, om zich voor zijn land nog verdienstelijk te maken, gaf hem

die gedachte in.

Het was evenwel reeds telaat l

Op hetzelfde oógenblik, dat generaal Léman

zich gereed maakte, om zich als een der laatste fortverdedigers bij zijn mannen te voegen, die over het rotsen heuvelachtige terrein reeds eene. stelling

trachtten te formeeren, drong een der zware 42 c.M.-bommen door de beton- en pantserbekleeding, deed de kruitlading van de kleine voorraadskamer ontploffen en onder een helsch gedonder stortten muren over muren. Zoo hevig was de ontploffing, dat een betonblok van 25 kubieke meter inhoud eenige meters omhoog werd geslingerd

en toen op de geruïneerde koepelbedekking terugviel en daar

weer nieuwe verwoestingen aanrichtte. Tot zelfs soldaten, die zich reeds buiten het fort bevonden, werden door de uiteengeslagen steenbrokken gedood.

Toen de wervelwind van stof en damp was opgetrokken, stormde de Duitsche infanterie vooruit van de zijde van Ans tot den top "der vesting. De versperringen waren reeds lang vernield, en de stormloop geschiedde slechts over lijken. Nog enkele worstelingen van man tegen man grepen plaats. Maar het overschot der bezetting was een haveloos, half verbrand, totaal uitgeput troepje, tot een

236

De Duitschers, te Luik gekomen, rustten niet op hun lauweren. Ze trokken --verder naar het zuiden langs de Maas en kwamen zoo :'-.*"'-•; allereerst te Hoey.

Sluiten