Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Als eens Belgen land een republiek wordt, zal Koning Albert stellig President zijn!" — oordeelden zelfs de verstoktste republikeinen. Want in dezen man vonden ze hun ideaal van burgerdeugd ....

Koning Albert was vol moed, toen de oorlog begon, al ontveinsde hij zich niet, dat de strijd zwaar en moeilijk zou zijn. Maar immers, zoo was zijn overtuiging, die hij uitgesproken had, „een land, dat zich verdedigt, dwingt eerbied aan allen af en vergaat niet".

België zou zegevierend uit den ongelijken strijd te voorschijn komen, geholpen als het zou worden door Engeland en Frankrijk.

En hoe gunstig waren niet de eerste berichten, die van het oorlogsterrein rondom Luik overig België bereikten! Volgens een mededeeling van den Belgischen generalen staf hadden de Duitsche troepen ten getale van 125.000 man verwoede bestormingen ondernomen op de forten van Luik, doch zij waren er niet in geslaagd den gordel van forten te nemen. De drie daarbij betrokken Duitsche legercorpsen waren gedecimeerd en schenen voor verscheiden dagen tot werkeloosheid gedoemd.

Een ander, meer uitvoerig, bericht was van den volgenden inhoud:

„Het aantal Duitschers was ontzetten'd: ongeveer 120.000! De Belgen telden 35.000 man, het garnizoen der forten niet medegerekend. Van de 12 forten van Luik werden er de helft, alsmede de tusschenplaatsen aangevallen. Het was naar de tusschenplaatsen Flémalle-Boncelles en Boncelles-Embourg een ware stormloop van ongeveer 17,000 Duitschers naar elke tusschenplaats! Het was een schrikkelijk gevecht. De Duitschers werden weggemaaid. Vervolgens ging het gevecht rond Retinne en Queue-du-Bois, en terzelfdertijd naar de forten^ 't Was een wonder zicht, de massa's der Duitschers te zien opdonkeren in de stralen der projectors. Onze kanonnen spuwden mitralje, onze geweren knalden. De stormloopende vijand viel, geknakt als een veld halmen".

En geestdrift-vol gestemd schonk in deze dagen een Vlaamsch dichter aan het Belgische volk een nieuwen strijdzang. Het was Constant Eeckels, die uitriep:

't Vaderland wordt aangerand! Allen in 't gelid. Fier de driekleurvlag geplant! Leeuwen, scherpt 't gebit! Overal alarm geluid! Zal het volk zich om ons schamen? Nooit of nimmer! Achteruit! Hier zijn de Vlamen!

243

Sluiten