Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onafhankelijkheid afdoende hulp te verleenen aan de legers der waarborgende Mogendheden. Aanzienlijke machten verzekeren trouwens de verdediging der Stelling van Namen, die den overtocht over de Maas beheerscht.

„Overtuigd van de gerechtigheid van onze zaak, sterk door de instemming van het algemeen geweten, zal België voortgaan door vaderlandsche éénheid van allen te strijden voor het recht en de verdediging van de onafhankelijkheid van zijn grondgebied"

De Ministerraad erkende dus hier, dat de slag verloren was Wél moest deze erkenning der Belgische Overheid zwaar gevallen zijn, temeer, waar zij den 17en Augustus in het bericht, dat de

Belgische soldaten in de vuurlinie bij Diest strijdend tegen de Duitschers van Generaal von Kluck.

Ministeriëele bureaux naar Antwerpen zouden worden overgebracht en de Koningin met haar Kinderen zich eveneens naar die stad zouden begeven, had medegedeeld, dat de situatie niet slecht was!

De situatie „niet slecht".... Helaas, in heel de geschiedenis van het ongelukkige _ land was niet één voorbeeld a,an te wijzen, dat met den rampspoedigen toestand van het oógenblik overeen kwam!

Zij, die in staat waren, de officiëele mededeeling van den Ministerraad te lezen, begrepen dit. En die mannen en vrouwen vroegen zich af, waarom de hulp van Engeland en Frankrijk, de waarborgende Mogendheden immers, zoo lang toefde te komen.'

En ook de tallooze vluchtelingen uit'Tongeren en Hasselt, uit

259

Sluiten