Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat ieder zich hoede tegen spionnen en vreemde agenten, die zouden trachten, inlichtingen in te winnen of manifestaties in zekeren zin te verwekken.

De vijand kan wettelijk geen aanval doen noch op het leven van de burgers noch op het particulier eigendom noch tegen de godsdienstige of philosoflsche overtuiging noch tegen de vrije uitoefening van den eeredienst.

Dat ieder misbruik, door den indringer gemaakt, mij terstond worde medegedeeld.

Zoolang ik in leven en in vrijheid zal zijn, zal ik met al mijn krachten de rechten en de waardigheden van mijn medeburgers beschermen. ,

Ik verzoek den inwoners, mijn taak te verlichten, door zich te onthouden van alle daden van vijandelijkheid, van alle gebruik van wapenen, van alle tusschenkomst in gevechten of ontmoetingen.

Medeburgers, wat er gebeure, hoort naar de stem van uw burgemeester en behoudt het vertrouwen in hem. Hij zal het niet verraden.

Leve het vrije en onafhankelijke België! Leve Brussel!

19 Augustus 1914. Adolf Max.

Bedrogen zij zich niet, die mannen, die zich voor deze Proclamatie verdrongen? Neen, inderdaad, het was zoo: burgemeester Max verwachtte den vyand! Hij zou in Brussel komen!

Maar dan al die overwinningsberichten ? Bedrog, niets dan bedrog! Wèg met die bulletins, die leugentijdingen! Wèg ook met die reeds halverwege opgeworpen barricaden! Deze vijand was niet te keeren! Met België's vrijheid, met België's onafhankelijkheid was het gedaan

Inderdaad, de overgave van Brussel was een voldongen feit!

Den 20en Augustus, des voormiddags, ging burgemeester Max met een witte vlag den bevelvoerenden generaal Von Arnim tegemoet, die met zijn troepen voor de Leuvensche Poort was gekomen. En daar was het, dat de sleutels der fiere hoofdstad aan den Duitscher werden overgegeven.

De stad zou een Duitsch garnizoen van 3000 man ontvangen en een oorlogsschatting van 50 millioen franc moeten betalen!

Generaal von Arnim waarborgde den eigendom der burgers zoowel als hun veiligheid, indien zij zich van vijandelijkheden onthielden. De gemeentelijke overheid mocht het beheer over de openbare zaken blijven voeren

Het was voor Brussel een zeer gunstige overeenkomst, die

generaal Von Arnim en burgemeester Max sloten. Maar Brussel

was een overwonnen stad. En al het land tusschen Brussel en de Duitsche grens was overwonnen land! Ja, heel Noord-Beteië. oosteliik

266

Sluiten