Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En ze kwamen. Maar waren zij onkundig van de aanwezigheid der Franschen? Het scheen wel zoo, want noch de Duitsche infanterie noch hun artillerie hield zich gereed voor het gevecht.

Toen dan ook plotseling van alle zijden granaten en mitrailleurkogels op hen neersloegen, ontstond er een groote verwarring onder de Duitschers. Doch het bewonderenswaardig militair plichtsgevoel, dat hen onder alle omstandigheden gehoorzaam leerde zijn aan de bevelen hunner meerderen, hield hen van een oogenblikkelijke vlucht terug. Meer nog: ze herstelden de gebroken gelederen en, terwijl de infanterie tegen de door de Franschen bezette hoogten

Ook Oostenrijkers namen aan den strijd in den Eizas deel. Onder commando van Duitsche officieren wachtten zij in kuilen den vijand af en richtten dan een verschrikkelijk vuur op hem.

opstormde, trachtten de kanonniers hun stukken tegen den vijand in stelling te brengen.

Tevergeefs echter en te laat!

Want de Fransche granaten verhinderden iedere poging der Duitsche artilleristen, om aan den strijd deel te nemen. De paarden, die de zware kanonnnen tegen de heuvelen moesten optrekken, werden neergeschoten;' de manschappen, die het geschut moesten bedienen, wérden bedolven onder een regen van moordende granaten, vóór ze

ze nog één schot hadden kunnen lossen En toen de Franschen

een stoutmoédigen bajonet-aanval ondernamen tegen den reeds gedecimeerden vijand, was spoedig het pleit beslist: de Duitschers vluchtten!

Groot was de vreugde onder de Franschen, die hier meer dan 500 gevangenen maakten en onder den oorlogsbuit ook 12 kanonnen

292

Sluiten