Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en 12 machine-geweren telden. Maar wat hun het meest bet hart van trots deed zwellen, wat de kostbaarste krijgs-trophee was voor deze kinderen der Republiek: de Duitschers hadden hun vaandel prijs moeten geven "(]

Den 15en Augustus was het, dat de Franschen bij Schirmeck deze overwinning bevochten. Een glansrijke overwinning noemden ze haar, omdat die hen den opmarsch naar Schlettstadt en Straatsburg mogelijk maakte.

Evenwel, gelijk het met het Fransche offensief bij Mühlhausen was gegaan, ging het ook hier. Of neen, de qnspoed der Fransche

wapenen werd hier nog veel grooter. Ten zuiden van Mühlhausen toch wisten de invallers zich te handhaven, *) maar de Fransche inval in MiddenElzas Werd den 19en Augustus ten gevolge van een overwinning der Badensche en Beiersche troepen bij Weiier, drie uren noordwestelijk van Schlettstadt gelegen, niet alleen gestuit — zelfs werden de Franschen over de grens en over de Vogezen in hun eigen land teruggeworpen.

Het Fransche offensief had gefaald

Nog Op een andere Kroonprins Kupprecht van Beieren.

plaats faalde dit offensief:

bij La Garde, ten oosten van Nancy, in Lotharingen.

Déze Fransche inval was mee als antwoord bedoeld op de Duitsche bezetting van Briey, noordwestelijk van Metz, in Frankrijk gelegen. Deze bezetting had reeds den 6en Augustus plaa*ts gehad.

De Franschen nu trokken de grens over in de nabijheid van

x) Het feit, dat de Franschen dit Elzassisch gebied wisten bezet te houden' was overigens van geen invloed op den gang der krijgsverrichtingen. Generaal Joffre had te zeer zijn manschappen noodig tegen den opdringenden vijand, dan dat hij er aan denken ,kon, aanzienlijke versterkingen voor het offensief in den Elzas af te staan.

293

Sluiten