Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schoonzoon, niet, wat er in de harten omging, toen hij zijn Brunswijksch garnizoen toesprak: „Met God in het hart trekken wij ten strijde voor de eer; als trouwe Duitsche soldaten van onzen geliefden Keizer, den oppersten oorlogsheer. Met hem gaan wij, met hem staan wij en met hem vallen wij"!....

Ja, voor niemand en niets bevreesd en met een onbeschrijfelijke geestdrift bezield — zóó was de stemming onder de Duitschers, toen de Groote Opmarsch aanving.

De Groote Opmarsch.

Prins Rupprecht van Beieren was reeds den 20en Augustus voor den Opmarsch gereed.

Dat ondervond het Fransche leger, dat tusschen Metz en de Vogezen stond. Troepen uit Toul, Nancy, Lunéville en Epinal waren hier bijeen en zij zouden, als de overwinning aan hun zijde was, tegelijk met het leger in den Elzas wederom het offensief hernemen. De hernieuwde inval in het vijandelijk gebied zou dan dit keer beslissend zijn.

Nadat reeds den 17en de schermutselingen tusschen de voorposten waren aangevangen, volgde den 20en Augustus de groote slag, die — de Duitschers spraken er later met ophef van — een grooter terrein noodig had dan ooit in 1870—'71 de meest bloedige ontmoeting tusschen de vijanden had geëischt.

De Franschen mochten nog zoo met leeuwenmoed kampen — Prins Rupprecht van Beieren bleek wederom een uitnemend veldheer te zijn. Na een geweldigen kamp, die aan weerszijden ontzaglijke offers eischte, werden de Franschen teruggedreven. Meer nog: ze moesten meer dan 10.000 gevangenen en 50 kanonnen in handen der zegevierende Beieren laten

Officieel Frankrijk ontkende het wel, dat de nederlaag zoo verpletterend was geweest, doch de uitkomst bewees het tegendeel: reeds den 23sten trokken de troepen van den Beierschen Kroonprins Lunéville binnen. Hoe zou dit mogelijk zijn geworden, indien de Duitschers slechts een weinig-beteekenende overwinning hadden bevochten ?

Wat Generaal von Heeringen te doen had — in den Elzas het voortdringen van den vijand beletten en den strijd op Fransch grondgebied brengen — werd door de overwinning van den Kroonprins van Beieren zeer vergemakkelijkt.

299

Sluiten