Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teeken, dat luitenant-kolonel Darche, de commandant der vesting, over de overgave wilde onderhandelen.

Twee Fransche parlementairs, een majoor en een sergeant, wachtten bij den watertoren, even buiten de stad, de Duitsche onderhandelaars af. Het waren een generaal, twee stafofficieren en een kapitein van het 5e leger. De besprekingen, die "vanwege den neerstroomenden regen in een auto werden gevoerd, hielden twee volle uren aan. De Franschen wilden uitteraard zoo gunstig mogelijke voorwaarden bedingen. Echter, het feit der overgave stond al zoo vast, dat reeds de Duitsche sappeurs den weg voor den zegevierenden in-

Generaal von Bülow, tocht in gereedheid hadden ge-

bevelhebber van het 3e leger. ui.

bracht en twee colonnes van den Duitschen geneeskundigen dienst de vesting binnentrokken.

Eindelijk werd het protocol, dat de bepalingen voor de overgave inhield, geteekend. Commandant Darche stemde toe, dat de gansche bezetting, ongeveer 3300 man, krijgsgevangen zou worden gemaakt.

Des avonds half zes had de feitelijke overgave plaats.

Eerst werden de bijna 600 gewonde soldaten van de Fransche bezetting naar buiten gebracht — daaronder waren ook een zestal uhlanen en dragonders, die tijdens een patrouille-rit gevangen waren genomen — en toen verlieten de Franschen de stad. Even buiten de poort wierpen ze hun wapens langs den weg op een hoop en daarop werden ze onder militair geleide naar het oosten, naar Duitschland, gevoerd.

Commandant Darche, voor Kroonprins Friedrich Wilhelm in diens hoofdkwartier te Esch geleid, gaf dezen de papieren der stad in handen. Toen gespte hij zijn degen los en reikte hij dien zijn overwinnaar toe. Maar met een edel gebaar liet Friedrich Wilhelm den dappere zijn degen behouden.

Den dappere, ja! Want de overgave van Longwy geschiedde niet eer, dan toen alle hoop op ontzet geheel verdwenen was. De vesting verdedigen tot het laatst? Dat had luitenant-kolonel Darche gedaan

306

Sluiten