Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waar de bodem slechts enkele oneffenheden vertoonde. Duizenden geweerkogels floten er door de lucht; de machine-geweren hieven er hun helschen zang aan: voor tientallen, honderdtallen stormloopende soldaten het doodenlied.

Over de batterij-stellingen zweefden wolken van kruitdamp, die zelfs het helle daglicht onderschepten. Maar dan ineens scheurden die wolken! Dan kwamen in woesten galop de ruiter-colonnes te .voorschijn, om in weinige oogenblikken den afstand, die hen van den vijand scheidde, te vernietigen en in dolle oorlogswoede de bevolen charge uit te voeren. Maar vóór ze den vijand hadden

Ben Fransch troepje soldaten, door een bom getroffen en gedood. Gruwzame wonden sloegen de vreeselijke granaten.

bereikt — welke vreeselijke gapingen dan in die ruiterbenden! Niet zelden bereikte nog niet de helft het aangewezen doel! Ja, soms zelfs was het niet meer dan een tiende gedeelte, dat tot de vijandelijke stellingen kwam, onmachtig in zulk een geval tot den

aanval, gedwongen zich over te geven óf voor de keuze gesteld,

meedoogenloos te worden afgemaakt! v -

Achter een tegen het artillerievuur veilige bedekking opgesteld, wachtten er de infanteristen het oógenblik af, dat tot hen het bevel van aanval zou komen. En niet zoodra hadden de bevelen weerklonken, of onder de opwekkende tonen der krijgsmuziek snelden ze voorwaarts, het vijandelijk vuur, den dood vaak, tegemoet. Ze

317

Sluiten