Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Franschen.... hadden de stad verlaten. Ook het Reims beschermende fort Vitry lieten ze zonder strijd in handen van den -vijand!

De vrees voor den Duitscher moest wel groot zijn! En inderdaad, de Franschen hadden er reden voor. 't Moest hun wezen, alsof de gehaten onoverwinnelijk waren! Niets of niemand bleek immers tegen, hen bestand.

Luik, Namen, Longwy — sterke vestingen toch! — waren in hun handen! De slag van Charleroi tot Bergen verloren! Het sterkste sperfort, dat de Fransche bezaten, Manonviller, ten oosten van

Het „de zeeën beheerschende Engeland" voerde voor Frankrijk den oorlog ter zee. Daardoor werd het mogelijk, dat Fransche matrozen aan den strijd te land deelnamen.

.Lunéville, was den 28en Augustus in Duitsch bezit! En was niet den 30en Augustus de commandant van Montmédy met de gansche bezetting der vesting tijdens een uitval gevangen genomen, tengevolge waarvan ook die vesting in de macht van het leger van den Duitschen Kroonprins gevallen was? Viel niet den 31en Augustus het sperfort Les Ayvelles den Hertog van Wurtemburg toe en . was niet denzelfden dag de rotsvesting Givet door de achtergebleven troepen van Generaal Von Haussen, die zich van de Oostenrijksche Skoda-kanonnen bedienden, veroverd, tengevolge waarvan ontzaglijke oorlogsvoorraden den vijand in handen vielen? En ook van uit het Noord-westen kwamen de Jobstij dingenj

Op Leven en Dood. 21

321

Sluiten