Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoofdkwartier, — „7 batterijen veldgeschut en 1 zware batterij zijn

in onze handen!"

Maar met deze overwinning stelde Von Bülow zich niet tevreden

en evenmin zijn leger. Aan rusten dacht noch generaal noch soldaat.

De snel terugwijkende vijand moest even snel worden achtervolgd.

Of neen, de bewegingen van den vervolger moesten sneller nog gaan.

De verslagen en vermoeide vijand moest achterhaald en — zoo

mogelijk — geheel worden vernietigd!

En den 30en Augustus achterhaalde Von Bülows leger den.

vijand in de onmiddellijke nabijheid van St. Quentin, bij de Somme.

Hoofdzakelijk Franschen waren het, die hier tot den strijd genoodzaakt werden. En niet weinigen ook! Vier legercorpsen en drie reserve-divisies stonden er in het veld.

De strijd woedde twee dagen lang ijn al zijn hevigheid. En alle wapens namen er aan deel. Artillerie en infanterie en cavalerie en — boven in de blauwe lucht — de. rondwervelende vliegeniers.

Verschrikkelijk waren de verliezen, die aan weerszijden werden geleden. Als de artilleristen hun stukken in stelling wilden brengen, sloegen de barstende, granaten menschen en dieren soms tot één vormelooze massa uiteen. En uit de aanstormende infanterie-afdeelingen vielen onophoudelijk tientallen mannen neer, somwijlen tot onherkenbaar wordens toe verminkt. Doch terstond sloten zich weer de ontstane openingen in den stormenden'troep en hun krijgs-en overwinnings-geschreeuw overstemde het gekerm der gewonden en het gekreun der stervenden.

En den 31en Augustus in den middag vloden de Franschen. Wéér trokken ze achterwaarts, geslagen, overwonnen. En generaal

Von Bülow trok wéér voorwaarts triumphator!

De naam van generaal Von BüloW was sedert op de lippen van iederen Duitscher, rijk of arm, jong of oud. Hij was een held, een echte zoon van Duitschland. Door hem verkreeg het Duitsche leger eer en roem. Had hij niet in zijn voortdurende gevechten en achtervolgingen — tot het einde van Augustus — nauwkeurig geteld: 6 Fransche vaandels, 233 zware kanonnen, 116 stukken veldgeschut, 79 machine-geweren en 166 wagens en voertuigen buit gemaakt? En bevonden zich daarenboven niet 12934 gevangenen — waaronder vele Engelschen! — in zijn handen? Hoch voor generaal Von Bülow!

En de enthousiaste stemming voor den bevelvoerder van het 3e leger steeg, toen in den bekenden onopgeschroefden stijl van den generaal-kwartiermeester Von Stein op den 3en September werd bericht, dat ook La Fère en Laon in Duitsche handen waren. Zonder strijd had Von Bülow ze gewonnen!

Maar de voor Duitschland en het Duitsche volk vreugde-wek-

326

Sluiten