Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kende berichten over Von Bülows overwinningen waren somberzwarte Jobstijdingen voor Frankrijk en het Fransche volk.

Generaal Von Kluck,x) de bevelhebber van het 8e leger, bewees eveneens aan de Duitsche zaak onwaardeerbare diensten.

Den Feind totmarschiren, hem heisst angreifen — die twee geliefkoosde Duitsche militaire uitdrukkingen — scheen Von Kluck wei tot zijn leuzen te hebben verheven. Wellicht meer dan eenig ander Duitsche legeraan¬

voerder verbaasde hij de wereld door de snelheid . en stoutheid van zijn bewegingen. En zijn tegenstanders vervulde hij met schrik, want onweerstaanbaar geleek hij in alles, wat hij ondernam.

Inderdaad verbazingwekkend was de snelheid, waarmee generaal Von Kluck den hem opgedragen Opmarsch aanving en voortzette.

Dwars door België heen trok zijn leger. Den 22en Augustus vertoonden zich zijn huzaren niet alleen, maar ook zijn voetvolk en zijn kanonniers bij

Oudenaerden en den 25en

Augustus — vier dagen, nadat de concentratie der Duitsche legers was voltooid en het bevel tot den algemeenen opmarsch gegeven was! — trok generaal Von Kluck over Roubaix en Tourcoing, bij Rijssel, Frankrijk in.

Het Fransche legerbestuur -

Het Fransche legerbestuur — ook dit onheils-bericht den volke verkondend — mocht er geruststellend aan toevoegen, dat het Fransche defensief ongeschokt blèef.... de dasren. die volsrden.

Generaal von Kluck, bevelhebber van het 8e leger.

x) Generaal von Kluck, in 1846 te Munster geboren, had ook reeds als luitenant deelgenomen aan den vorigen oorlog tegen Frankrijk.'

Bij Colombey-Nouilly werd hij door een schampschot gewond. Hij kreeg het IJzeren Kruis en maakte na den oorlog deel uit van het bezettingsleger. In 1902 werd Von Kluck luitenant-generaal en aanvoerder van de 37ste divisie te Allenstein, in 1913 inspecteur-generaal van de op 1 October ingestelde 8ste legerinspectie te Berlijn en op 27 Januari 1914 werd hij tot generaal-veldm aarschalk bevorderd.

327

Sluiten