Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van allerlei bedekking werd ook in den strijd in Noord-Frankrijk gebruik gemaakt. DezeFransche soldaten, die zich in een wagen met stroo verdekt hadden opgesteld, namen uit deze verdekte stelling den vijand onder vuur.

van het Duitsche rijk aan en brengen den terugtrekken den Duitschen troepen vele nederlagen toe. Wij zullen van het land alle offers, alle krachten, vergen, die het vermag te geven. Laat ons daarom vastberaden zijn. Het nationale leven, gesteund door financiëele- en bestuursmaatregelen, wordt niet onderbroken. Laat ons vertrouwen stellen in ons zelf en alles vergeten, wat niet het vaderland betreft. Laat ons het oog richten naar de grenzen, met den vasten wil om te overwinnen"

Het Kabinet begon met moed — door sommigen den moed der wanhoop genoemd — zijn zware, taak. En het gelukte der Regeering inderdaad voor een oógenblik, het Fransche volk van de hoofdstad gerust te stellen.

Doch het was maar voor een oógenblikr"*Want al spoedig deden nieuwe en steeds meer onheilspellende geruchten hun intrede in Parijs en veroorzaakten in de harten der Parijzenaars een zenuw-; achtige onrust, een steeds sterker wordende vrees.....

De nacht van den 2en op den ,3en September was voor „het hart van Frankrijk" een nacht vol ontzetting.

Het was geen geheim meer, dat de Fransch-Engelsche legers tot voor de poorten van Parijs waren teruggedreven en een sterke

338

Sluiten