Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

behalen, doch in het Noorden heeft de druk van de Duitsche strijdkrachten ons tot den terugtocht gedwongen.

Deze toestand legt den President der Republiek en de Regeering een smartelijke beslissing op. Om te waken voor het nationale welzijn en de publieke organen zien zij zich voor het oógenblik verplicht uit Parijs te vertrekken.

Onder leiding van zijn voortreffelijken bevelhebber zal het Fransche leger vol moed en vuur de hoofdstad en haar vaderlandlievende bevolking tegen den overweldiger verdedigen.

De oorlog moet echter tegelijkertijd op het overige gedeelte van ons grondgebied worden voortgezet. Zonder vrede of wapenstilstand, zonder rustpoos of zwakheid, zal de heilige strijd voor de eer van de natie en het herstel van het geschonden recht wordenvolgehouden.

Geen van onze legers is tot wijken gebracht en zoo sommige gevoelige verliezen geleden hebben, dan zijn de.leege plaatsen onmiddellijk weer aangevuld. Het oproepen der recruten verzekert ons voor het vervolg nieuwe manschappen, nieuwe krachten.

Volhouden en vechten, dat moet het wachtwoord der verbonden legers van Engeland, Rusland, België en Frankrijk zijn. Volhouden en vechten, terwijl op zee de Engelschen ons helpen om de gemeenschap onzer vijanden met de overige wereld af te snijden. Volhouden en vechten, terwijl de Russen voortgaan op te rukken om aan het hart van het Duitsche rijk den beslissenden stoot toe te brengen.

Het is de taak van de Regeering der Republiek, om dezen hardnekkigen tegenstand te leiden. Overal zullen de Franschen voor de verdediging van hun onafhankelijkheid opstaan, maar om aan de geweldige worsteling kracht en afdoendheid te verzekeren, is het noodzakelijk, dat de Regeering vrij blijft om te handelen.

Op verzoek van de militaire overheid heeft de Regeering dus haar zetel voor het oógenblik naar een punt van het grondgebied overgebracht, waar zij in ongestoorde verbinding met het geheele land kan blijven. De Regeering verzoekt de leden van het Parlement zich niet ver van haar te verwijderen, opdat zij met hun medeleden een symbool van de nationale eenheid kunnen blijven vormen.

De Regeering verlaat Parijs eerst, nadat zij de verdediging van de stad en het versterkte legerkamp met alle in haar macht staande middelen verzekerd heeft. Zij weet, dat zij de bewonderenswaardige Parijsche bevolking niet tot kalmte, vastbeslotenheid en koelbloedigheid behoeft te vermanen. Hier toont men steeds aan de meest verheven plichten te voldoen.

Franschen!

Laat ons waardig blijven onder deze tragische omstandigheden. Wij zullen ten slotte de overwinning behalen. Wij zullen haar behalen door een nooit te verslappen wil, door te volharden en door

340

Sluiten