Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Groote Duitsche Opmarsch het gróótste wapenfeit in de historie der menschheid!

In Berlijn en in Weenen heerschte een geweldige geestdrift en tot in de verst afgelegen streken der twee innig verbonden Keizerrijken drong de mare der immer voortdurende overwinningen door. Men hield elkander op straat staande. Wie elkander nooit van te voren gezien hadden, wisselden nu een blijden handdruk en opgetogen klonk het overal, waar Duitschers woonden: „Eén zegetocht, één ononderbroken zegetocht is het!"

Ja, het was één zegetocht! Maar die tocht kostte ontzaglijk breede stroomen Duitsch bloed. De zeven Duitsche legers J) drongen

Duitschers tijdens een patrouilletoeht in het Argonnerwoud.

onophoudelijk verder door in het vreemde land, doch.... één kilometer terreinwinst werd niet zelden betaald met tien en meer Duitsche levens voor iederen voetbreed gronds!

') Feitelijk waren het v ij f Duitsche legers, die den Opmarsch volvoerden. De legers van den Beierschen Kroonprins en van generaal Von Heeringen werden door den Franschen vestingmuur van Belfort tot Verdun tegengehouden. Wel ontbraken ook hier niet Duitsche overwinningen, maar daarop volgende Fransche successen onthielden Kroonprins Rupprecht en generaal Von Heeringen steeds de vruchten van hun offensief.

Konden aldus het 4e en 7e leger aan den „zegetocht" geen deel nemen — voor een niet gering deel oefenden ze hierop toch grooten invloed, doordat het Fransche Ooster-leger door hen werd „vastgehouden".

347

Sluiten