Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook het Duitsche legerbevel wist, dat thans het gewichtigste oógenblik van den veldtocht in Frankrijk was aangebroken. Zoo het den Duitschers ook nu gelukte, de Fransch-Engelsche macht te verslaan, dan mocht de Tweede Fransch-Duitsche Oorlog in naam nog voortduren, in wezen zou hij geëindigd zijn!

Het was generaal Tulff von Tscheppe und Werden bach, die het in een dagorder aan het legercorps, dat hij aanvoerde, uitsprak, van hoe groot belang de thans komende strijd was.

Aldus riep hij zijn manschappen toe:

„Vitry le Francois, 7 Sept., 10.30 n.m.

„Het doel van onze lange, moeilijke marschen is bereikt. Devoornaamste Fransche strijdkrachten hebben den strijd moeten aanvaarden, na zich aanhoudend te hebben teruggetrokken. De groote beslissing is ophanden. Morgen zal dus de gansche Duitsche strijdmacht, waaronder ons legercorps, over de geheele linie van Verdun tot Parijs slag leveren. Om de eer en het welzijn van het Duitsche Rijk te handhaven, verwacht ik van elk officier en soldaat, dat hij in weerwil van .de hevige en heldhaftige gevechten van de laatste dagen geheel zijn plicht zal doen tot zijn laatsten ademtocht. Alles hangt van het resultaat van den dag van morgen af."

Door heel Frankrijk werden in den Oorlogstijd jeugdige Fransche-recmten geoefend, opdat zrj mede den strijd tegen den erfvijand konden aanbinden.

357

Sluiten