Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met gejuich ontvingen de Duitsche krijgers deze dagorder. In zoovele ontmoetingen met den vyand waren ze reeds overwinnaar gebleven! Zouden ze het ook niet in deze laatste worsteling zijn?

Ja, ook zij wilden voor het Vaderland, voor het groote Duitsche Rijk strijden!

Hun werd gevraagd, tot den laatsten ademtocht pal te staan en hun plicht te doen!

Dat zouden ze, voor huis en haard, voor Duitschland en hunnen Keizer! "'/'^K

Ja, hunnen Keizer bléven-ze „treu durch not und tot"!

Van de Marne op de IHtfi teruggeworpen.

De Groote Opmarsch der Duitschers — ongeëvenaard in de krijgsgeschiedenis aller eeuwen — was tot staan gebracht. De stoot, dien het leger van generaal Von Kluck ontvangen had, was zoo geweldig, dat hij door al de met hem samenwerkende legers werd gevoeld.

Had het Duitsche legerbestuur ook maar eenigermate kunnen

voorzien, dat de voorgenomen omsingelings-beweging zelfs reeds in den aanvang op een volkomen mislukking zou uitloopen — het zou maatregelen getroffen hebben; dat Von KluCks nederlaag slechts een „plaatselijk karakter" zou hebben gedragen. De niet voorziene slag kwam nu echter zoo haastig en zoo onverwacht, dat heel het methodisch in elkander gezette veldtochtsplan uiteenviel. Een paniek dreigde. Ja, hier en daar in de Duitsche legers brak die vreeselijkste aller rampen, die een leger te velde treffen kan, zelfs reeds uit!

Zoo dich t bij het doel en dan terue'seworrtp.n t,p. wnrHonl

, ,, ,, t a r, k . ! DeFransch-Engelschemacht

Veldmaarschalk Lord Roberts, gedurende lange °

jaren één der hoofdpersonen in het haastte zich, Om de VemietiEngelsche leger.

358

Sluiten