Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alle rangen en standen; alle partijen waren er doordrongen van éénzelfde denkbeeld: „Deze oorlog is ons opgedrongen, wij hebben hem niet gewild; nu hij er is, zullen wij als één man het bedreigde vaderland verdedigen l"

Zooals Dr. Ludwig Frank dachten in Duitschland de mannen van hooge geboorte zoowel als de mannen van wetenschap, de mannen, wier vuisten in den zwaren arbeid waren vereelt zoowel als de mannen, die in het studeervertrek voor de belangen van het volk werkten.

Keizer Wilhelm zond, al zijn zonen in den krijg.

In het heetst van, een gevecht, toen al de tamboers gesneuveld

Een viertal Duitschers In het Argonnerwoud, in hinderlaag tegen de Fransch-Engelsche troepen.

■waren, greep Prins Eitel Friedrich den trommel en temidden zijner aanvallende kameraden voortgaande, was het zijn onverschrokken möed, die mee de mannen aanvuurde om te willen overwinnen.

Prins Joachim, 's Keizers jongste zoon, als ordonnance-offlcier in dén slag aan de Marne werkzaam, werd door een granaat-kartets getroffen en bloedend van het slagveld weggedragen.

En zooals 's Keizers. zonen, zóó streed heel het Duitsche leger

Was het dan wonder, dat de terugtocht het met zijn leger meelevende Duitsche volk diep en zwaar trof?.

De dood van één soldaat werd er door allen gevoeld.

Op Leven en Dood. 24

369

Sluiten