Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Dit is het begin van den weg naar Berlijn!"

Het waren de Franschen, die dezen jubelkreet aanhieven.

„A Berlin, a Berlin!"

In 1870 hadden de straten van Parijs weergalmd van dezen roep. Ach, hoe bittere ontgoocheling volgde toen. Vesting na vesting gevallen, leger na leger tot overgave gedwongen zelfs de nakomeling van den grooten Veroveraar in Duitsche ballingschap!

Maar thans was. het uur der bevrijding, het oógenblik van revanche aangebroken! De terugtocht der Fransche legers enkele dagen te voren was berekening, de overwinningen der Duitschers waren slechts schijn-overwinningen geweest. Joffre, de groote Meester, had den vijand diep landwaarts ingelokt, om dan, als het zijn tijd was, zijn slag te slaan, zijn Meesterslag!

Zoo oordeelden de Franschenl) en opnieuw klonk nu in de straten der hoofdstad de kreet: „A Berlin, a Berlin!"

En zoo zeker geloofden de zegevierende Franschen en Engelschen aan het- „einde der militaire heerschappij van Duitschland", dat ze het reeds onder elkander een wonder noemden, indien er nog één Duitscher veilig over de grens en in zijn vaderland zou komen....

Den 12en September was het, dat de Zwijger Joffre weer sprak. Hij sprak voor de ooren van heel de wereld, toen hij aldus zich tot zijn leger richtte:

„De slag, die sedert vijf dagen geleverd wordt, is geëindigd met een onbetwistbare overwinning onzer wapenen. Het eerste, tweede en derde Duitsche leger trekken terug voor onzen linkervleugel en ons centrum. Ook het vierde Duitsche leger begint ten noorden van Vitry-le-Francois en Sermaise (ten Z.W. van Révigny) terug te trekken.

De vijand laat tal van gewonden en groote hoeveelheden munitie in den steek. Overal maken onze troepen krijgsgevangenen. Het door ons gewonnen terrein toont de duidelijke sporen van den verbitterden strijd en van de geweldige -inspanning, waarmede de. Duitschers hebben getracht onzen opmarsch te stuiten. De krachtige hervatting van het offensief heeft ons succes verzekerd.

Officieren, onderofficieren en soldaten: Gij hebt gehoor gegeven aan mijn oproep. Gij hebt u zeer verdienstelijk gemaakt jegens het vaderland!

Joffre."

") En niet alleen de Franschen! Ook Engelschen! Ja zelfs ook'de toeschouwers, in neutrale landen meenden, dat generaal Joffre de Duitschers in een val had gelokt. Met deze meening waren echter de feiten in tegenspraak, dat generaal Joffre herhaalde malen zich tot het uiterste verweerde en zelfs tot den aanval overging. De achterwaartsche Fransche beweging was inderdaad een niet te loochenen terugtocht.

370

Sluiten