Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alleen op Duitsche troepen — zij sloegen wreedaardig gewonden neer en schoten geneesheeren dood bij de vervulling hunner plichten.

Het gepeupel in Antwerpen vernielde op barbaarsche wijze het eigendom van Duitschers en vrouwen en kinderen werden op beestachtige wijze afgemaakt.

Duitschland eischt ten aanzien van de geheele beschaafde wereld rekenschap van het bloed der onschuldigen en voor de met alle beschaving spottende wijze, waarop België oorlog voert. ,

Wanneer de Oorlog nu een wreedaardig karakter aanneemt, ligt de -schuld aan België.

Om de Duitsche troepen tegen den ontketenden volkshartstocht te beschermen, zal van nu af aan elke niet-geuniformeerde, die niet door een duidelijk kenbaar teeken is aangeduid als gerechtigd te zijn om aan den strijd deel te nemen, behandeld worden als staande buiten het Volkenrecht. Wie de Duitsche verbindingslijnen vernielt, telegraafdraden doorsnijdt of ontploffingen veroorzaakt, kortom op welke wijze ook wederrechtelijk aan oorlogshandelingen deelneemt, zal als franc-tireur behandeld worden en onmiddellijk zonder vorm van proces worden doodgeschoten."

De Belgische Regeering diende die van het Keizerrijk — ook al door middel van de Nederlandsche Regeering — terstond van antwoord.

Aldus schreef zij:

„België, dat den vrede wilde, is door Duitschland genoodzaakt de wapenen op te nemen en een wettige verdediging te stellen tegenover een aanval, dien niets rechtvaardigt en die strijdig is met de ernstige bepalingen der tractaten.

Het stelt er zijn eer in, den strijd loyaal te voeren en alle regelen der wetten en gebruiken van den oorlog in acht te nemen.

Sedert het binnenrukken der Duitsche troepen op zijn grondgebied, heeft zijn Regeering in alle gemeenten doen publiceeren en zijn bladen hebben eiken dag de bepalingen herhaald, die aan de burgers, aan de niet-combattanten verbieden, daden te verrichten, strijdende tegenover de troepen en de militairen, die het land overweldigen.

De inlichtingen, waarop de Duitsche Regeering zich thans meent te kunnen baseeren, om te beweren, dat de Belgische bevolking het Volkenrecht overtreedt, berusten stellig op dwaling.

De Regeering protesteert zoo krachtig mogelijk tegen de .juistheid der geuite beweringen en tegen de schandelijke bedreigingen van weerwraak.

Indien het een of andere feit, strijdig met de wetten van den

380

Sluiten