Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door den drank verhitte Duitsehe soldaten kwamen 's avonds te 9 ure aan de woning, waar.de echtgenoote van den burgemeester van Canne, Mevrouw Postwick, met den advocaat Dirckx en diens echtgenoote bijeen was. Toen op hun kloppen niet te spoedig de deur werd geopend, werden de soldaten door zulk een razernij bevangen, dat zij den heer Dirckx, die eindelijk opendeed, neerschoten en verder met de kolven van hun geweren bewerkten. Mevrouw Postwick, die kwam toegesneld, kreeg ook een kolfslag en werd zoo met de bajonet doorstoken, dat haar gezicht onkenbaar was.

Mevrouw Dirckx kwam er met een schotwond af. Zij kon nog

Visé na de verwoesting Geen straat, geen huis bleef ongedeerd.

met haar zes kinderen naar Maastricht vluchten

Het [huis, waarin deze moordpartij plaats greep, stond slechts vier Meter van de Nederlandsche grens verwijderd. Op een bezoek van de Duitsche soldaten daar had niemand gerekend

Ja, er waren in het Duitsche leger wèl bandelooze elementen.

Evenwel, wanneer de leger-autoriteiten kennis kregen van dergelijke gruwelen en/de misdaad bewezen werd geacht, trof een gerechte straf den misdadiger.

Ook de moordenaars van Advocaat Dirckx en Mevrouw Postwick werden door de gerechtigheid achterhaald en een kogel maakte aan hun misdadig leven een einde.

383

Sluiten