Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Arm België!

Den 15en Augustus werd Visé, dat reeds terstond na den inval van de Duitschers onder den oorlog ^ geleden had, andermaal het tooneel van verschrikking.

De bewoners van het Maas-stadje hadden zich tot dusver ernstig en welwillend jegens de Duitsche troepen gedragen. Maar den aVond van dien dag werd door de daad van wellicht slechts enkele franctireurs ellende over stad en bevolking gebracht.

Onverwachts — het was 11 ure 's avonds — werd op militairen geschoten. En vóór nog de Duitschers zich bewust waren, wat er was gebeurd, lagen één officier, één onderofficier en vier soldaten dood of stervend op den grond, terwijl nog zes andere militairen door de geweerschoten der franc-tireurs werden gewond.

Onmiddellijk was geheel de Duitsche bezetting op de been. De trommels werden geroerd, bevelen weerklonken, geweersalvo's

knetterden en in ieder huis drongen nu de Duitsche soldaten

binnen, waar ze de bewoners, zonder onderscheid van rang, stand, leeftijd of geslacht dwongen, de woniog te verlaten.

En terwijl de mannen van Visé op één hoop werden gedreven en onder sterke militaire bewaking gesteld, gingen soldaten van huis tot huis, om den brand in de woningen der schuldigen zoowel als in die van de aan de wandaad onschuldigen te steken.

Visé was weldra één vuurzee. Overal sloegen de vlammen hoog-op. Geen straat, die ongedeerd bleef; geen huis, dat niet de sporen der verwoesting droeg.

Met bleeke gezichten staarden de mannen naar dit schouwspel van ellende; aanhoorden zij het bevel, dat hunne vrouwen en kinderen voor 4 ure in den middag van den 16en Augustus de stad moesten verlaten; vernamen zij hün vonnis: als krijgsgevangenen zouden zij naar Aken worden gevoerd

En zij, die beschuldigd werden, geschoten te hebben, werden, zoo ze niet hun onschuld konden bewijzen, gefusileerd

Heel Visé boette voor wat enkele franc-tireurs hadden misdreven^

Te Luik werd 20 Augustus, 's morgens te half 10, een schot gelost uit één der huizen aan de Quai des Pêcheurs. Onmiddellijk schoten de Duitschers met mitrailleurs een twintigtal huizen plat. De bewoners dezer huizen werden door het vuur en door de neervallende' steenen gedood.

Kort daarna werden een tiental woningen op de Place de 1'Uniyersité in de asch gelegd.

Toen de brand een te grooten omvang scheen aan te nemen,

Op Leven en Dood. 25

385

Sluiten