Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd de brandweer gerequireerd en uitbreiding door nathouden van de naastbijzijnde huizen voorkomen.

Zeer ernstig werd nu voor de Luikenaren'de toestand.

De stad moest 10 millioen francs opbrengen. Het legerbestuur legde beslag op de gelden, in particuliere banken voorhanden. Alle zich in het bezit van de burgerij bevindende wapens moesten ingeleverd worden

Eén schot was het slechts!

Maar welk een ellende bracht dat ééne roekelooze schot over de Maas-Koningin van het Belgische land!

Soiron, bij Luik, zag 200 Duitsche soldaten voorbijtrekken. Neen, ze hielden stil. Want dien nacht wilden ze in het dorpje verblijven.

Vredig bleVen de soldaten op een boerderij en in de bijgebouwen van het kasteel, waar niemand anders was dan een boschwachter met een tweetal tuinlieden, 's Nachts kwam bij deze drie het dwaze denkbeeld op, om op de slapende Duitschers te schieten. Het eerste schot doodde den schildwacht. De soldaten dachten aan een groote overrompeling en in de verwarring schoten ze op elkaar.

Er waren 13 dooden, onder welke de commandant, en 47 gewonden — ging als een loopend vuur het bericht door het Belgische land

's Anderen morgens boetten de boschwachter en de tuinlieden hun overijlde daad met den dood.

Soiron boette mee. De soldaten, verbitterd over den dood van hun commandant en zoovelen hunner makkers, verwoestten het dorpje, dat door de bewoners reeds verlaten was.

Namen was gevallen,

Nauwelijks nog hersteld van de emotie der overgave, brak reeds den volgenden avond de verschrikking van Visé en Luik los over Namen, doordat één franc-tireur slechts zich vergat

Uit een huis van de Grande Place werd op de soldaten geschoten. Terstond daarop donderde het geschut en snelden de Duitsche militairen door de straten der stad, roepend, dat niemand het wagen moest, ook maar één schot meer te lossen.

En de Grande Place, waar één huis den franc-tireur had geherbergd, ging geheel in vlammen op. Het Stadhuis en de daartegenover liggende huizen zoowel als het gebouw der oogheelkundige

kliniek brandden uit Een gansch complex van straten lag

in puin.

386

Sluiten