Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heersen te onder de Leuvensche bevolking? Of deed het in Visé en Luik en in zoo menige andere plaats gebeurde hem besluiten, tot de Leuvenaars een waarschuwing te richten? Die waarschuwing kwam.

Den 24en Augustus, 's Maandags, gaf hij bevel, dat de leden der burgerwacht zich als gijzelaars zouden stellen voor het geval, dat erop Duitsche soldaten geschoten mocht worden. Toen echter de roomschkatholieke geestelijkheid der stad aanbood, de bevolking te waarschuwen en tot rust aan te manen, werd dit bevel weer ingetrokken.

De dag daarop evenwel, Dinsdag 25 Augustus, werd een dag van verschrikking voor Leuvenaars en Duitschers beiden.

Het Belgische leger, in Antwerpen opgesloten, deed een. uitval.

De geheel verwoeste Place de la Concorde te Leuven.

Zijn voorposten eerst, dichte rijen troepen later, vertoonden zich in de nabijheid van Leuven. De Belgische soldaten kampten onverschrokken om hét hun ontwrongen gebied weer te vermeesteren. Leuven wilden ze heroveren, den vijand in zijn verbindings-lijn bestoken en hem in den rug aanvallen.

Het gerucht van den strijd, eerst ver-af, drong door in de stad. En in de harten der Leuvenaars brandde de begeerte naar bevrijding. Hoe langer zoo meer opgewonden luisterden ze naar den doffen dreun van het Belgische veldgeschut. Of waren bet de kanonnen der Franschen, die dood en verderf verspreidden in de gelederen van den Duitschen overweldiger? En zouden straks de tonen der Marseillaise het Deutschland über alles hebben verdrongen ?

De Leuvenaars — zij sidderden; zij hoopten én vreesden; zij

394

Sluiten