Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vloekten den Duitscher en baden den hemel om hulp voor de bevrijders....

Eensklaps doortrilde één schok heel de stad!

Niet meer ver-af maar dicht-bij, in de stad zélf, klonk geweervuur. Van den kant van het Station kwam het geluid, dat doordrong tot de verst verwijderde boulevards. Neen, niet enkel geweer-salvo's waren het —- duidelijk was het geratel van mitrailleurs te -onderkennen en ver boven al dit verschrikkelijk geweld klonk de scherpe donderslag van het kanon!

vn'nVthSrir,«2i V^I),VOf^LnS, ^ed.reifde. ook het schoone Stadhuis, dat bewonderenswaardige voortbrengsel van architectonische kunst. Maar — gelukkig! — de Duitschers wistein, hiïr den brand-tot staan te brengen door de huizen in deWevfng varf dit kunslgewrocht ooo? dynamiet te doen springen " (pag. 398.)

Waren de Belgen overwinnaars? Waren Fransche of Engelsche ontzettingstroepen de stad ter hulp gesneld en hadden die nu den vijand verrast? Was het gedaan met Von Manteuffels heerschappij ?

Jammerlijke ontgoocheling voor de Leuvenaars, tot wie de hoop

was gekomen Een doodelijke schrik overmeesterde hen, toen

ze luide kreten van angst, achtervolgd door een woedend geschreeuw van wraak, vernamen; toen in een alles-omverwerpenden galop mannen te paard door de straten renden en Duitsche soldaten overal post vatten en neerschoten, wie zich buiten vertoonde; toen van bet Station tot het Stadhuis honderden geweerloopen op deuren

395

Sluiten