Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar een groot gevaar begon nu eensklaps de Duitschers

te bedreigen, die tusschen den Weichsel en de Warta Von Hindenburgs bevelen opvolgden.

Van uit Warschau kwamen per spoor talrijke Russische aanvullingstroepen hun makkers te hulp. En nü sterk geworden en in aantal van de Duitschers wederom de meerdere, gelukte het aan 't Russische leger, om het 25e Duitsche legercorps en het 3e gardecorps bij Brzeziny, tusschen Lodz en Lowicz, te omsingelen!

Twee legercorpsen tegelijk!

Wat de Duitschers in 1870 met zooveel succes in Frankrijk hadden toegepast, deden nu de Russen. Ze lieten den vijand tusschen 'twee hunner' legers inkomen en toen, plotseling, bogen de uiteinden dier legers- naar elkander toe, dat ze een kring vormden om de in den val geraakte Duitschers. En uit dien kring daalde van alle zijden een verdervend vuur op de ingeslotenen neer. Waar ze zich ook wendden, rondom vertoonden zich de Russische batterijen eh de loopgraven, waarachter die moorddadige machine-geweren stonden opgesteld, gereed om weg te maaien, wat hen Vóór kwam.

„Polen is voor de Russen het voordeeligste slagveld, dat men bedenken kan" — hadden, eenige dagen te voren de Bondgenooten der Russen elkander getroost, toen de opmarsch naar Silezië en Posen moest worden gestaakt.

„Polen dreigt voor de Duitschers het slagveld te worden, waarop zij een' vernederende nederlaag zullen moeten lijden" — zuchtten thans de Duitsche harten, die denkrijgsmansdood voor het vaderland roemvol, een jammerlijke omsingeling smadelijk achtten.

Zóó oordeelden ook de slachtoffers der omsingeling zelve!

Sterven voor Keizer en Vaderland — dat wilden ze. Maar als muizen in een val worden opgesloten en zich door den Russischen beer laten verpletteren neen, dat wilden ze niet.

En ze begonnen te stormen!

Daar stonden Russische batterijen, die in hun. dichte gelederen hun granaten reeds negen uren lang hadden neergeworpen; daar begonnen de mitrailleurs hun eentonigen doodenzang; daar wachtten

hen de scherp geslepen Russische bajonetten Stormen, mannen!

Liever de dood dan een smadelijke nederlaag! Liever neerliggen hier onder de Poolsche aarde, nog dicht bij het Duitsche vaderland, dan door nagaika en knoet voortgedreven langs den-eindeloozen weg naar Siberië Stormen, mannen!

Ze stórmden en — ze sloegen er zich door; ze redden de Duitsche eer en Von Hindenburgs krijgsmansnaam.

Een juichkreet steeg op in de landen der Verbondenen, toen de gelukkige uitslag van dit krijgsbedrijf bekend werd; een juichkreet, sterker nog dan toen eenige dagen te voren bericht werd, dat

144

Sluiten