Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vriend en tegenstander'van bloedvergieten, door zijn, gevoel liét hij zich niet overheerschen, want, zoo zeide hijf hoe vreeselijker de oorlog woedt, des te kortstondiger moet hij van duur zijn.

Maai* den tegenslag, dien zijn twee, legercorpsen tusschen Lodz en Lowicz hadden ondervonden en het feit, dat het offensief der Monarchale troepen tusschen Czenstochau en Krakau bijna zonder* gevolgen bleef, deed het 'door hem ontworpen twééde offensief niet gelukken.

De Russen drongen weer op. Heel in het Zuiden moesten de Oostenrijkers Czernowitz den 27en November weer ontruimen en in het Noorden, bij Krakau, stonden dienzelfden dag de Russen op nog maar 30 K.M. van de grens. En in het woeste Karpathen-gebied vorderden ze eveneens.

Wederom alzoo kwelde de Russische, dreiging het Oostenrijksche én Duitsche grensgebied.

Was ook de opmarsch der Oostenrijkers in Servië sedert den 17en November oorzaak van den herhaalden tegenslag op de wapenen der Verbondenen?1) Ongetwijfeld was dit het geval. En indien de legerleiding, vooral aan Duitsche zijde, minder voortreffelijk ware geweest, zoude die misgreep voor Oostenrijk inzonderheid schromelijke gevolgen hebben gehad. Dan zou niet alleen het bloeiende Oalicië maar een veel grooter deel der Monarchie door de Russen bezet geworden zijn.

Want Ruslands menschenvoorraad was onuitputtelijk. Hoe vaak verslagen ook, hoezeer ook getroffen door het verlies van honderdduizenden aan dooden .en gewonden en gevangenen — telkens weer richtte de Russische kolos zich op, even sterk schijnbaaar als te voren.

Alleen aan de legerleiding en — in den modernen oorlog van niet de minste beteekenis — aan het voortreffelijk oorlogsmateriaal der Verbondenen, aan hun kanonnen en schietvoorraad, was het te danken, dat de stoomwals telkens weer werd stop gezet.

Dat geschiedde ook den leh December. Toen had Von Hindenburg zijn nieuw plan weder gereed en moést het twééde offensief der Russen een einde nemen.

1 December tot 19 December — Offensief der Verbondenen Van beide zijden werd de grimmigheid, Waarmee de strijd gevoerd werd, steeds grooter. De oorlogshaat, die in de eerste dagen van een ontbranden krijg steeds kunstmatig moet worden aangewakkerd, was nu door den dood van hooggeschatte makkers of door de verwoesting van in dén strijd betrokken dorpen en steden

') Zie noot op pag's. 92 en 93 van het 2e deel. 146

Sluiten