Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zóó vertelden het de Russen. Maar dat was niet heel verstandig, want ieder beschaafd mensen moest toch begrijpen, dat „zonder druk", zonder „verwacht wordende aanvallen" geen leger ooit terug ging wijken.

De Verbondenen bevestigden hun positie in Russisch-Polen nog te meer, toen den 16en December — Piotrkof door de Oostenrijkers werd genomen. Tusschen Weichsel en Warta was de „onbreekbare muur" verbroken en Silezië en Posen konden „ruhig" zijn.

Ook met Krakau was dit laatste na 13 December het geval. Angst en vrees hadden er de bewoners bevangen, toen het bekend werd, dat uit drie richtingen tegelijk de Russen naderden: van uit het

Noorden door Polen, van uit het Oosten door West-Galicië en

óók zelfs van uit het Zuiden, waar de vijand trachtte de daar liggende Oostenrijksche troepen te verslaan en zóó de vesting in te sluiten.

Maar dien 13en December werd bij Limanowa, ten Zuid-Westen der stad, de, Rus verslagen. En zóó beslissend was de nederlaag, dat de aan de ramp ontkomenen in wilde vaart zich door West-Galicië naar de sterke legers hunner Russische makkers spoedden en daar door hun droevige mededeelingen niet bijster den moed verlevendigden. Toen dan ook de Verbonden legers opdaagden, om in WestGalicië den grond van vijanden te zuiveren, bléven wel de Russische troepenafdeelingen, die zich in de West-Karpathen genesteld hadden, maar het Russische leger, dat door West-Galicië opmarcheerde, trok zich in veilige stellingen achter dën Dunajec terug. Daar hielden ze stand; kónden ze ook stand houden, want hun stellingen waren voortreffelijk en de winter, waaraan zij gewend waren, begon hier fel te heerschen.

Het tijdstip was nu aangebroken, dat gedurende vier en een halve maand het front tusschen den Weichsel en de Karpathen ongewijzigd bleef. De Russen hadden zich sterk verschanst achter de rivieren: Dunajec, Nida, Rawka en Bzura — zóó sterk, dat de Duitschers niet vermochten, door deze stellingen heen te breken.

In de Karpathen echter trachtten de Russen verder door te dringen; daar begonnen zij nu hun dèrde offensief.

19 December 1914 tot 11 Februari 1915 — Offensief der Russen. Von Hindenburg. en Aartshertog Frederik, hun generaals en hün soldaten mochten met de bereikte resultaten in de eerste helft van

recht de Oorlog begon! Warschau verloren — Nitsjewo! Het ging weliswaar niet onafhankelijk van -vijandelijken druk, maar toch volgens een „vooraf door den Russischen Grootvorst uitgedacht geniaal plan"!

150

Sluiten