Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Antwerpen arriveerde, was vruchteloos tegenover de „verkorte betegeringswijze" van generaal Von Beselier, den Stedendwinger!

De Duitsche tegenslag aan de Marne had voor België vérstrekkende gevolgen. Had de Regeering van het Keizerrijk in de eerste dagen van Augustus te Brussel om een doortocht verzocht, thans werd het Belgische land een étappen-gebied, d.w.z. de Duitschers zetten er zich toe, in het onderworpen land te blijven en de verbinding hunner legers te dekken. Daarom ook moest Antwerpen vallen, daarom

Koning Albert aan het front, de Roode-krais-afdeeling van zijn leger inspecteerend.

ook moest geheel Vlaanderen, de kuststrook niet te vergeten, worden veroverd.

Wat België nu werd?

Kwartiermeester-generaal Von Stein liet dit in zijn 'bekendmaking, dat de Duitsche Landstorm gemobiliseerd was, aldus weten:

„De beveiliging van de étappen-lijnen moest tot nu toe aan onze legers zelf overgelaten worden. Daar deze echter de.tot heden daarvoor achtergelaten krachten noodzakelijk aan het front noodig hadden, beval Zijne Majesteit de Keizer de mobilisatie van den Landstorm. Deze wordt nu aangetrokken tot beveiliging van de étappen-lijnen en tot bezetting van België. Dit onder Duitsch beheer tredend land zal voor legerbeh oeften van allerlei aard 172

Sluiten