Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een lang officieël bericht had den 30en September voor de meest hoopvolle verwachtingen grond gegeven:

„De Duitschers hebben het bombardement voortgezet van de forten Waelhem en Wavre St. Catharijne. Om 4 uur nam de beschieting in hevigheid af en te half vijf hield ze op. De aanvaller is er niet in geslaagd de actie der forten te doen verslappen. Af en toe was hij in rookwolken verdwenen.

' „De beschieting heeft in geenen deele invloed gehad op het moreel van het garnizoen der forten.

„De Duitsche infanterie heeft op geen enkel punt een beweging tegen de eerste Belgische verdedigingslinie ondernomen. De eenige poging was gericht op de forten Liezele en Breendonck. Onze troepen, die de open ruimten tusschen deze defensiewerken bezet hielden, lieten den vijand naderen, tot zij hem goed onder schot kregen! Artillerie en infanterie begonnen toen op bewonderenswaardige wijze samen te werken en bedolven de aanvalscolonne onder een hagel van projectielen, welke Wanorde brachten in de gelederen van de Duitschers en hen noodzaakten tot een overhaasten terugtocht. Deze poging is den Duitschers op groote verliezen te staan gekomen. Zij is dan ook niet hernieuwd. Kortom, de gebeurtenissen van heden sterken het vertrouwen in den weerstand van het nationale bolwerk

van België "

Vertrouwen in den weerstand van het nationale bolwerk van België! Ja, dat koesterden de Antwerpenaren nog den 30en September en een paar dagen daarna. Maar helaas, hoe veranderde toen plotseling de toestand. Sneller dan. de bliksem neerschiet, kwam de wanhoop in de harten, toen de overgave der forten van Waelhem tot Lier bekend werd; toen de dappere Belgische troepen den 3den October door een. hevigen aanval der Duitschers genoodzaakt werden op de Nethe terug te trekken.

Vertrouwen in den weerstand van het nationale bolwerk? Het zonk weg, het verdween, toen in de straten der Schelde-stad de volgende kennisgeving werd afgekondigd:

De luitenant-generaal, bevelhebber der versterkte Stelling van Antwerpen, verzoekt den burgemeester het volgende besluit te doen kennen.

De personen die de versterkte Stelling van Antwerpen verlangen te verlaten, kunnen dat vrij doen.

Het is goed verstaan, dat gedurende gansch den duur van de belegeringsoperatiën, geen enkele toelating zal gegeven worden om terug in de Stelling te komen.

X.uitenant-generaal bevelhebber, DE GUISE.

183

Sluiten