Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vijand uit het Oosten, liet de machtige vriend in het Westen het

kleine land hulpeloos en de hulp, die nog geboden werd, was

oorzaak van nog grooter ellende. Want het bombardement' van Antwerpen zou niet hebben plaats geha^l, zoo de Engelschen aan de overzijde van het Kanaal' waren gebleven! J)

De val van Antwerpen was niet meer te keeren. Het Belgisch leger begon, nadat de voornaamste forten in handen der Duitschers waren, de stad te verlaten. Den 5en October ving de uittocht aan.

Toen de Antwerpsche Gemeenteraad in een geheime ziting met

eenparigheid van stemmen de volgende motie aannam:. „De

burgerlijke overheid, vertrouwende op de krijgsoverheid', is het

De ingang van het fort Waelhem, thans.... door Duitsche schildwachten bewaakt.

volkomen eens weerstand te bieden tot het laatst en liever de stad

te laten beschieten dan ze over te geven" toén reeds zocht het

Belgisch veldleger door het Land van Waes heen voor een omsingeling van uit het Zuiden zich te redden.

») Winston Churchill werd sinds door de Engelsche bladen heftig aangevallen, om wat zij een persoonlijke onderneming van den Minister van Marine noemden' Toch — niet alleen Minister Churchill, maar heel het Engelsche Kabinet moest de blaam treffen van de mislukking der Engelsche expeditie naar Antwerpen. Wist dat Kabinet nog niet, hoe een echt soldaten-volk de Duitschers waren? En eischte, toen Antwerpen niet meer te behouden bleek, de „bescherming van kleine naties" ook de verwoesting en het voor langen tijd onbruikbaar-maken van Antwerpens havens en dokken?

186

Sluiten