Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opgewassen voelde, was zij gevlucht in een toestand, waarbij van onderling verband geen sprake meer was.

„Tot de bezetting behóórde ook een onlangs aangekomen Engelsche brigade mariniers. Deze moest volgens berichten in Engelsche bladen de ruggegraat van de verdediging vormen.

„De graad van ontbinding van de Engelsen-Belgische troepenmacht wordt geteekend door het feit, dat de onderhandelingen over de overgave met den burgemeester gevoerd moesten worden, omdat geen militaire overheid was op te sporen. De overgave is den lOden October door -den chef van den staf van het voormalige gouvernement Antwerpen bevestigd. De laatste nog niet overgegeven forten werden door onze troepen bezet.

„Het aantal gevangenen is nog niet te overzien. Vele Belgische en Engelsche soldaten vluchtten naar Nederland, waar zij geïnterneerd werden. Reusachtige voorraden van allerlei aard werden buit gemaakt.

„De laatste Belgische vesting, het „onneembare" Antwerpen, is bedwongen. De aanvalstroepen hebben de buitengewone verrichting volbracht, welke door den Keizer beloond werd door hun bevelhebber, den generaal Von Beseier, het kruis Pour le Mérite te verleenen."

De val van Antwerpen *) — België's centrale stelling — was een zware slag voor het reeds zoo beproefde België.

Wat de Duitschers nu zouden doen? Natuurlijk: trachten zich met spoed' van geheel Vlaanderen met Ostende meester te maken. Zij kregen alsdan een landingshaven voor Engelsche troepen in bezit en konden wellicht den uitersten linkervleugel der Bondgenooten benauwen.

Nederland en de Belgische vluchtelingen.

„Nederland ia niet onzijdig. De Duitschers zijn door Limburg getrokken en hebben, evenals ze 't met België deden, de neutraliteit geschonden. Maar België heeft zich .te weer gesteld. Nederland echter niet " *»

Zoo schreef en sprak men in België en in Frankrijk; zoo gelóófde men het er ook.

„'t Is onwaar," — zeiden de Nederlanders verontwaardigd terug. — „Wij zijn een vrij volk, fier op onze onafhankelijkheid! En wie ook het wagen zal, onze vrijheid aan te randen, die krijgt gewapendNederland tegenover zich. Juist, om onze neutraliteit te handhaven, is

De stad Antwerpen hadvdeerlijk onder het zware bombardement geleden. Niet minder dan 777 huizen waren er getroffen, waarvan er 190 geheel door brand vernield of door granaten in puin waren geslagen. De stoffelijke schade werd op niet minder dan 40.000.000 francs geschat.

Op Leven en Dood II, 13. 193

Sluiten